AGV en consumenteninformatie - Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (exploitant) en de gebruikers (gebruiker) van de amusementsdiensten (de diensten).

 2. Indien de gebruiker via de website van de exploitant toegang krijgt tot bepaalde diensten, zijn uitsluitend deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Downloadbare applicaties, zogenaamde apps, worden meestal beschikbaar gesteld via distributieplatforms van derden. Indien de gebruiker een aanvraag verkrijgt via het verkoopplatform van een derde partij, dienen de algemene voorwaarden van het respectievelijke verkoopplatform met voorrang te worden nageleefd. In geval van tegenstrijdigheden hebben de algemene voorwaarden van het verkoopplatform dan voorrang op de algemene gebruiksvoorwaarden van de exploitant.

 3. Algemene voorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van het contract. Het principe van de prioriteit van de individuele overeenkomst blijft onaangetast.

 4. Doordat de gebruiker zich registeert in het spelportaal of voor een dienst (d.w.z. door het verzenden van een aanvraag voor het aanmaken van een toegangsautorisatie (opening van een account) en door in te loggen, accepteert de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. Bij het registreren wordt de gebruiker gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden,bij downloadbare applicaties, gaat de gebruiker akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden door de respectieve applicatie te downloaden en te starten.

 5. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten, inclusief toekomstige contracten, aanbiedingen, diensten en leveringen door de exploitant.

 6. De gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op de website van de exploitant en als onderdeel van de diensten. Gebruiksvoorwaarden kunnen in het geheugen worden geladen, op een duurzame drager worden opgeslagen of worden afgedrukt. De gebruiksvoorwaarden kunnen echter ook op verzoek van de gebruiker worden toegezonden.

 7. Naast of in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden zijn spelregels en spelinstructies die in verband met de respectievelijke diensten worden vermeld, van toepassing. Bij tegenstrijdigheden prevaleren deze Algemene Gebruiksvoorwaarden boven de spelregels/spelinstructies.

 8. De diensten zijn uitsluitend gericht op consumenten in de zin van §13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. Het gebruik van de diensten voor winst- of andere commerciële doeleinden is uitgesloten.

 9. In de regel hebben alle personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het moment van registratie het recht om het te gebruiken. Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en andere beperkte rechtsbevoegdheden hebben alleen het recht om de diensten te gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Minderjarigen onder de 16 jaar mogen de diensten niet gebruiken. Door zich te registreren verzekert de gebruiker uitdrukkelijk dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is of - in geval van beperkte handelingsbekwaamheid - dat de wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming heeft gegeven.

 10. De gebruiksrelatie begint met het sluiten van een gratis servicegebruikscontract door de gebruiker die zich registreert voor het spelportaal of een specifieke service en de algemene gebruiksvoorwaarden en de acceptatie van de registratie door de exploitant accepteert in de vorm van het creëren van een toegang machtiging (account). Het eindigt met de beëindiging van de gebruiker, bijvoorbeeld door het verwijderen van zijn account, of door het blokkeren of verwijderen van het account door de exploitant, evenals door de beëindiging door de exploitant.

 11. Overeenkomsten tussen de exploitant en de gebruiker komen pas tot stand nadat de gebruikersapplicatie door de exploitant is geaccepteerd. Aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden door de eerste prestatie van de exploitant.

§ 2 Omvang van de levering en de diensten

 1. De exploitant geeft de gebruiker de mogelijkheid de deelname aan zijn diensten, in zijn huidigeen meest actuele vorm te gebruiken, middels het toegankelijk stellen via internet.

 2. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de technische vereisten voor deelname aan de diensten. Instructies van de exploitant. aan de technische vereisten van de diensten moeten worden nageleefd.

 3. De gebruiker heeft geen recht op deelname aan de diensten van de exploitant. In het bijzonder behoudt de exploitant zich het recht voor om een inschrijving voor een of meerdere diensten zonder motivering te weigeren of te beperken.

 4. De gebruiker wordt erop gewezen, dat een voortdurende en een volledige beschikbaarheid van diensten voor de gebruikers via het internet niet mogelijk is. De toegang tot de service kan speciaal in tijden wanneer de servers ontoegankelijk door technische of andere problemen die niet kunnen worden beïnvloed door de exploitant (overmacht, schuld door derden, enz.), en de perioden waarin werk en/of onderhoud doorgevoerd wordt. De exploitant kan de toegang tot de diensten beperken, als het gaat om de veiligheid van het netwerk, met name het vermijden van ernstige storingen van het netwerk, software of de opgeslagen gegevens. De exploitant stelt de gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventuele storingen en de duur ervan.

 5. De diensten zijn voortdurend aan verdere ontwikkeling, aanpassing en verandering onderhevig. Om deze reden kan de exploitant op elk moment de inhoud, visuele, technische en andere uitstraling van zijn diensten aanpassen.

 6. De exploitant behoudt zich het recht voor om de werking van de diensten op elk moment zonder opgaaf van redenen stop te zetten. In dat geval kan de gebruiker, in overeenstemming met § 3, lid 5 a), verzoeken dat reeds betaalde vergoedingen (bijv. voor premiumvaluta) worden gecrediteerd, hetzij voor een andere door de exploitan aangeboden dienst, hetzij dat de exploitan de vooruitbetaalde vergoedingen terugbetaalt. Juridische aanspraken van de gebruiker blijven onaangetast.

 7. Informatie, tips en adviezen over het verloop van de dienstverlening door de exploitant en zijn medewerkers evenals zijn plaatsvervangende agenten zijn steeds vrijblijvend. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van eventuele nadelen die hierdoor ontstaan.

 8. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de dienstbeschrijving, zijn de diensten van de exploitant gratis. De bepalingen van § 3 blijven onaangetast.

§3 Premium eenheid, aanvullende diensten en betalingsvoorwaarden

 1. De gebruiker kan tegen betaling zogenaamde premiumvaluta (munten, diamanten, goudstaven, edelstenen, splinters,...) aankopen als onderdeel van de diensten. Er is geen verplichting om premium valuta te kopen. De aankoop van aanvullende diensten) premium valuta is beperkt tot eenmalige betalingen. Er is geen sprake van een langetermijnverplichting.

 2. In de browsergames wordt de premiumvaluta rechtstreeks door de exploitant aangeboden op basis van deze algemene gebruiksvoorwaarden. In het kader van applicaties die worden aangeboden via verkoopplatforms van derden, wordt de premiumvaluta meestal verkocht door de respectieve exploitant van het verkoopplatform in eigen naam of voor rekening van de exploitant. De algemene voorwaarden van het respectievelijke verkoopplatform zijn met voorrang van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden hebben de algemene voorwaarden van het verkoopplatform voorrang op de algemene gebruiksvoorwaarden van de exploitant.

 3. De aankoopprijs van de premiumvaluta wordt aangekondigd als onderdeel van de betreffende service.

 4. De aankoop van premiumvaluta vereist een aanvullend contract – onafhankelijk van het servicegebruikscontract. Dit gebeurt als onderdeel van een afzonderlijk en duidelijk gemarkeerd bestelproces. Het bestelproces eindigt met de knop "Kopen". Door op deze knop te klikken, maakt de gebruiker een juridisch bindende intentieverklaring, die hem verplicht om de respectieve vergoeding te betalen bij het sluiten van het contract.

 5. Na het voltooien van het bestelproces ontvangt de gebruiker een bevestiging van de aankoop van de premiumvaluta in de mailbox van zijn account.

 6. De kosten voor de aankoop van premium-valuta zijn onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract, d.w.z. met de bevestiging van de aankoop van de premium-valuta. De exploitant biedt verschillende betaalmethoden aan. De gebruiker heeft geen aanspraak op het aanbieden of onderhouden van bepaalde betaalmethoden door de exploitant.

 7. Verworven premiumvaluta wordt onmiddellijk na ontvangst van de betaling op de gebruikersaccount bijgeschreven. Het tijdstip van ontvangst van de betaling is afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder en kan variëren.

 8. De premiumvaluta is alleen geldig voor de service waarvoor deze is gekocht en is over het algemeen niet overdraagbaar. De geldigheid van de premiumvaluta is beperkt tot 12 maanden na aankoop.

 9. Met behulp van premium valuta heeft de gebruiker de mogelijkheid om individuele aanvullende diensten te boeken in vergelijking met een normaal account als onderdeel van een dienst. Het gebruik van premiumvaluta bij een bepaalde dienst of de boeking van bepaalde aanvullende diensten is geen onafhankelijk contract, maar slechts het eenzijdige recht van de gebruiker om de dienst te bepalen in het kader van het contract vermeld in § 3 paragraaf 4. De exacte beschrijving van de extra geboekte diensten en het aantal te gebruiken premiumvaluta's wordt afzonderlijk verstrekt in het kader van de respectieve dienst en varieert afhankelijk van de dienst.

 10. Voor de aanvullende diensten gelden naast deze gebruiksvoorwaarden de respectievelijke dienstbeschrijvingen van de diensten als bijzondere voorwaarden.

 11. De exploitant behoudt zich het recht voor om het type, de omvang en de inhoud van de aanvullende diensten te wijzigen..
  In het bijzonder behoudt de exploitant zich het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling en aanpassing van de diensten individuele aanvullende diensten te wijzigen, deze niet langer aan te bieden en/of ze gratis in de diensten te integreren.

 12. De aanvullende diensten kunnen eenmalige diensten zijn of tijdgebonden zijn. Tijdelijk beperkte aanvullende diensten worden na het verstrijken van de geboekte tijd geannuleerd en kunnen dan opnieuw worden geboekt als ze nog door de exploitant worden aangeboden.

 13. Terugbetaling of vergoeding van premium valuta die eenmaal is gekocht en gebruikt voor het gebruik van aanvullende diensten, is over het algemeen niet mogelijk. Dit is niet van toepassing als het contract voor het gebruik van aanvullende diensten effectief is herroepen in overeenstemming met paragraaf 4 of als betaalde diensten onvoldoende zijn geleverd door de exploitant en de daaropvolgende prestatie mislukt. Dit geldt ook niet als de door de gebruiker geboekte diensten of aanvullende diensten tijdens de contractueel overeengekomen gebruiksperiode door de exploitant worden gewijzigd, stopgezet of gratis worden aangeboden.

a. Premiumvaluta die is aangeschaft binnen tien weken voordat een dienst werd stopgezet, kan worden ingewisseld voor een gelijkwaardige premiumvaluta voor een andere dienst van de operator (te bepalen door de gebruiker). Als alternatief kan de gebruiker binnen tien weken voordat de service werd stopgezet, een terugbetaling aanvragen van premiumvaluta die hij/zij bij de operator heeft gekocht. De gebruiker moet binnen tien weken na aankoop van de premiumvaluta een overeenkomstig verzoek in tekstvorm sturen naar support@upjers.com.

b. Als de gebruiker vooraf al gedurende een bepaalde periode premium valuta heeft gebruikt voor het gebruik van aanvullende diensten en deze aanvullende diensten niet kan gebruiken om redenen waarvoor de exploitant verantwoordelijk is (bijv. stopzetting van aanvullende diensten, permanente onbeschikbaarheid van aanvullende diensten, opname en het aanbieden van aanvullende diensten in de gratis Diensten), zal de operator voornamelijk andere aanvullende diensten aanbieden als vervanging of het betaalde bedrag (of de waarde van de premiumvaluta) terugbetalen aan de gebruiker - pro rata temporis. Het recht van de gebruiker om het contract voor het gebruik van aanvullende diensten buitengewoon op te zeggen vanwege de aanvullende diensten die volgens § 8 lid 4 niet kunnen worden gebruikt, blijft onaangetast. Rechtsvorderingen van de gebruiker blijven onaangetast.

 1. Voor het gebruik van aanvullende diensten is de exploitant gerechtigd vooraf servicekosten in de vorm van premium valuta te verlangen.

 2. In geval van wanbetaling heeft de exploitant het recht om de aanvullende diensten stop te zetten en de betreffende gebruikersaccount onmiddellijk te blokkeren. De verplichting van de gebruiker om de overeengekomen vergoeding te betalen blijft onaangetast.

 3. Als de exploitant terugboekingen of annuleringen krijgt vanwege gedrag waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, draagt de gebruiker de kosten die de exploitant hierdoor maakt. In dat geval is de ondernemer gerechtigd deze kosten samen met de oorspronkelijke vergoeding opnieuw te incasseren.

§4 Herroepingsrecht omtrent Premium eenheden en aanvullende diensten

Herroepingsrecht:

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk intrekken. Deze termijn gaat in op de dag dat de betaalovereenkomst werd afgesloten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefoon: +49 (0) 951-510908
E-mail: agb@upjers.com

op een schriftelijke (bijvoorbeeld per brief of, e-mail) wijze kennis te geven van uw beslissing om dit contract te ontbinden.

U kunt hierbij gebruik maken van het volgende voorbeeld om uw contract te ontbinden. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.


Voorbeeldformulier ontbinden contract (Herroepingsrecht):

(Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht en uw contract te ontbinden vult u dit formulier in en stuurt het naar ons toe.)

 • Aan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany;E-mail: agb@upjers.com
 • Hiermee herroep(en) ik/wij () het door mij/ons () afgesloten contract van de aankoop van de volgende goederen ()/ de levering van de volgende dienst ()
 • Besteld op ()/ontvangen op ()
 • Na(a)m(en) van de gebruiker(s)
 • Adres van de gebruiker(s)
 • Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij een herroeping op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voor de beëindiging van de overeenkomst is het voldoende uw wens binnen de termijn van 14 dagen kenbaar te maken.

Gevolgen van het ontbinden van het contract:

Indien u het contract ontbind betalen wij alle aankopen die wij ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan doordat u kiest voor een manier van verzenden die afwijkt van de standaard, de goedkoopste manier van verzending die wij aanbieden) onmiddellijk en binnen veertien dagen startend vanaf het moment waarop wij uw verzoek van uw herroeping hebben ontvangen. Om de terugbetaling te maken zullen we gebruik maken van de manier die u gebruikt heeft om uw betaling te maken, tenzij expliciet anders overeengekomen; in geen geval zult u voor deze terugbetaling kosten maken.

Einde Herroepingsrecht

Bijzondere opmerking: Vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van een overeenkomst die de gebruiker verplicht een prijs te betalen indien de ondernemer is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst nadat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer voor het verstrijken van de herroepingstermijn , en de gebruiker heeft bij het begin van de uitvoering van het contract bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht verliest door zijn toestemming en de gebruiker heeft de gebruiker een bevestiging van het contract overeenkomstig § 312 f BGB verstrekt.

§5 In gebreke blijven/ garantie aanspraken

 1. Op betaalde diensten door de exploitant zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

 2. Voor de eigen bescherming van de gebruiker en in het bijzonder om bewijsmateriaal te bewaren, wordt aanbevolen dat de gebruiker alle klachten schriftelijk of per e-mail naar de exploitant stuurt.

 3. Uitgesloten van eventuele claims voor gebreken zijn fouten die zijn veroorzaakt door externe invloeden (overmacht, enz.) waarvoor de exploitant niet verantwoordelijk is, of door bedieningsfouten waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, of door veranderingen of andere manipulaties die niet zijn uitgevoerd door de exploitant of waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

 4. Garanties in juridische zin worden door de ondernemer niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

§6 Aansprakelijkheid

 1. Zover de exploitant zijn diensten gratis aanbiedt is de aansprakelijkheid beperkt tot schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 2. Zover de exploitant zijn diensten voor een vergoeding aanbiedt is hij onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 3. Bij lichte nalatigheid is de exploitant alleen aansprakelijk bij het breken van contractuele verplichtingen. Ook zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de rechtspraak zijn zulke plichten die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving van de gebruiker vertrouwen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de voorzienbare schade.

 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij schade aan lijf en leden. Verder zijn ze niet van toepassing indien de schade is gebaseerd op de schending van een fundamentele of essentiële contractuele verplichting of schending van een overeenkomst. De aansprakelijkheid van de exploitant op grond van de wet productaansprakelijkheid, alsook in het kader van §44a TVG blijft onaangetast.

 5. Bovenstaande uitsluitingen van de aansprakelijkheid en beperkingen zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant, met name betreffende ten behoeve van de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant.

 6. De exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina's, die door directe of indirecte verwijzingen (“Links”) op de sites van de exploitant voorkomen. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de daaraan gekoppelde websites. Voor de inhoud van deze sites, zijn enkel de eigenaars van de respectievelijke sites zelf verantwoordelijk. Controles van de gekoppelde gegevens zullen door de exploitant niet worden gedaan. Overtredingen van de vreemde inhoud aan de van toepassing zijnde wetten zijn niet bekend bij de exploitant. Bij een dergelijke melding zal de link vanzelfsprekend per direct verwijderd worden.

 7. Een verandering in de bewijslast ten nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovengenoemde verordeningen

§7 Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker is verplicht, zijn inloggegevens voor de diensten geheim te houden. Het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

 2. De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts een account te gebruiken voor elke spel op 1 server op hetzelfde moment. Het gebruik van meerdere accounts op 1 server (het zogenoemde multi-accounting) is niet toegestaan. Hieronder vallen ook meerdere personen op één adres..

3.De gebruiker zal geen premiumvaluta buiten de diensten van derden voor echt geld kopen of premiumvaluta te koop of te ruilen aanbieden

4.Het gebruik van externe scripts of programma's om deelname aan de diensten (zogenaamde bots) door de gebruiker te automatiseren is niet toegestaan.

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan om een voordeel te behalen in het spel door programmeerfouten of hiaten (de zogenaamde bugs). Reeds verkregen voordelen kunnen door de exploitant worden vereffend dan wel teruggedraaid. De gebruiker houdt daadwerkelijke of moedwillig veroorzaakte bugs of onregelmatigheden geheim, en stelt de exploitant onmiddellijk op de hoogte van het bestaan hiervan.

 2. De gebruiker is eraan gebonden, bij het gebruik van de diensten, geen plaatjes, links, namen, woorden of andere uitingen van beledigende, politieke, reclamedoeleinden, seksistische, pornografische, of andere moreel verwerpelijke of aanstootgevende inhoud te gebruiken. In het bijzonder geen racistische evenals rechts- of links-extremistische inhoud te verspreiden. Bovendien verplicht de gebruiker zich om geen gebruik te maken van wettelijk beschermde begrippen, namen, afbeeldingen of foto’s. In geval van twijfel dient de gebruiker de door de exploitant aangeduide inhoud onmiddellijk te verwijderen. Anders heeft de exploitant het recht deze zelf te verwijderen.

 3. De aanwijzingen van de exploitant en zijn medewerkers, net als die van zijn moderators en vrijwilligers moeten door de gebruiker opgevolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor de aanwijzingen van de administrators en moderators, van de bij de betreffende dienst behorende forums.

 4. Een verwijtbare schending van de bovengenoemde taken geeft de exploitant het recht van onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker van verdere deelname aan het desbetreffende dienst en het blokkering of verwijdering van het betrokken account van de gebruiker. Een terugbetaling of een vervangende waarde voor een of meerdere accounts op het moment van blokkering of verwijdering, gebeurt niet. Ook de creditering van Premium eenheid of reeds geboekte aanvullende diensten zullen niet vergoed worden.

 5. De gebruiker vrijwaart de exploitant van alle andere claims van derden wegens schending van hun rechten door het gedrag of de geplaatste inhoud of gegevens van de gebruiker. Het recht op schadevergoeding omvat tevens de redelijke kosten van rechtsbijstand.

§8 Opheffen account

 1. De gebruiker heeft het recht, zijn deelname aan enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn te beëindigen.

 2. De exploitant heeft het recht, enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, indien de diensten worden aangepast.

 3. Als de gebruiker vooraf via Premium eenheden extra diensten voor een bepaalde looptijd heeft gekocht dan is voor deze looptijd het recht van de gewone opzegging uitgesloten.

 4. Het recht van beide partijen om op elk tijdstip door welke oorzaak ook, de overeenkomst voor het gebruik van de (aanvullende) diensten te beëindigen, blijft onaangetast door de bovengenoemde voorschriften.

 5. Indien de exploitant gebruik maakt van zijn recht tot opzegging uit bijzondere grond, van de (aanvullende) diensten van de overeenkomt, worden de gebruikers de door hen vooraf betaalde Premium eenheden voor zover niet ten gelde gemaakt, terug betaald, of als tegoed gegeven. Verdergaande aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen in deze voorwaarden.

 6. De exploitant is in het bijzonder, doch niet uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van het opheffen van de diensten op bijzondere grond, indien:

  • de gebruiker met het betalen van de overeenkomst, met een bedrag van tenminste 5 euro in gebreke blijft, en ondanks tweevoudige aanmaning niet betaald heeft;
  • De gebruiker opzettelijk de regels schendt en ondanks de herhaaldelijke waarschuwing hiermee doorgaat. Een waarschuwing is niet noodzakelijk indien voor de exploitant gedrag werkelijk ontoelaatbaar is, hetzij in het geval van ontoelaatbaar gedrag. (bijv. Meerdere accounts, of criminele handelingen);
  • de gebruiker zijn account 4 weken lang, en ondanks een herinnering, niet gebruikt heeft.
 7. Wanneer het service platform niet de mogelijkheid biedt om een account op te heffen, moet een opzegging via tekst (e-mail) plaatsvinden met de reden voor het opheffen van de account. Een speciaal verzoek voor het opheffen van een account dient altijd met opgaaf van een reden te zijn.

 8. Vanwege technische redenen moet er bij het definitieve opzeggen van een gebruikersaccount steeds rekening gehouden worden met een vertraging van enkele dagen.

 9. In het geval van een terechte beëindiging door de exploitant, wegens gegronde redenen, heeft de gebruiker geen recht op verdere toegang of terugvorderen van tegoeden of extra diensten.

§9 Formulier

 1. Ondergeschikt aan deze algemene voorwaarden, zoals wijzigingen, aanvullingen en opheffen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien textueel overeengekomen. Dit geldt ook voor de verandering van textuele afspraken. Hierdoor worden de geldigheid van individuele of expliciete contractuele afspraken niet aangetast.

§10 Gebruikers rechten

 1. De exploitant verleent de gebruiker voor de duur van het servicegebruikscontract het eenvoudige en niet-sublicentieerbare recht om de respectieve service te gebruiken zoals bedoeld.

 2. De gebruiker mag het gebruikersaccount niet verkopen, weggeven, uitlenen, noch onderverhuren.

 3. De gebruiker mag de dienst slechts verveelvoudigen voor zover dit het beoogde gebruik toelaat. De noodzakelijke duplicatie omvat het laden van de dienst of zijn componenten in het hoofdgeheugen, maar zelfs niet de tijdelijke installatie of het opslaan van de dienst op gegevensdragers van de door de gebruiker gebruikte hardware.

 4. Het is de gebruiker niet toegestaan een bestaand beveiligingsmechanisme tegen onbevoegd gebruik te verwijderen of te omzeilen, tenzij dit noodzakelijk is om een probleemloos gebruik van het programma te bewerkstelligen.

 5. Intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten op het spel blijven bij de exploitant en zijn licentiegevers. De gebruiker erkent uitdrukkelijk de intellectuele eigendom en bijbehorende rechten van de exploitant en zijn licentiegevers op software, inhoud, reservekopieën en documentatie.

 6. Als inhoud door de gebruiker kan worden ontworpen en geüpload in of in direct verband met de dienst (zogenaamde "user-generated content"), b.v. B. afbeeldingen uploaden, inhoud delen, koppelingen integreren, namen van spelers selecteren, forumberichten maken, enz., dan mogen deze geen reclame, politiek extreem, racistisch, beledigend, seksistisch, pornografisch of anderszins moreel verwerpelijk of beledigend zijn. Daarnaast zal de eindgebruiker geen wettelijk beschermde merken, namen of afbeeldingen gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.

 7. Rechten op door gebruikers gegenereerde inhoud blijven bij de betreffende gebruiker. De exploitant neemt dergelijke inhoud niet als zijn eigen inhoud aan. Niettemin behoudt de exploitant zich het recht voor om dergelijke inhoud vóór publicatie te controleren en indien nodig te weigeren. Met de plaatsing verleent de gebruiker de exploitant alleen een eenvoudig, gratis gebruiksrecht van de inhoud zonder beperkingen in tijd en plaats, in het bijzonder het recht om deze te reproduceren en openbaar toegankelijk te maken in het kader van de diensten.

§11 Salvatorische clausule en overige zaken.

 1. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

§ 12 Rechtskeuze, bevoegde rechtbank, buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en alle op basis van deze gebruiksvoorwaarden gesloten overeenkomsten is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het VN-koopverdrag inzake de koop van roerende goederen en de collisieregels van het Duitse internationaal privaatrecht zijn uitgesloten. Verplichte voorschriften inzake consumentenbescherming die van toepassing zijn op de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de gebruiker blijven onaangetast door de rechtskeuze.

 2. Indien de gebruiker na het sluiten van het contract zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland verplaatst, is de bevoegde rechtbank de zetel van de exploitant. Dit geldt ook als de woon- of verblijfplaats van de consument niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

 3. De EU-commissie biedt een online platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en retailers. Het platform is te bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. De exploitant is niet verplicht deel te nemen aan de procedure. De exploitant zal niet deelnemen aan de procedure. Vragen en problemen dienen in de eerste plaats via het supportformulier aan onze klantenservice te worden gericht.

§ 13 Voorbehoud bij veranderingen

 1. De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met toekomstig effect te wijzigen of aan te vullen, indien dit noodzakelijk blijkt (bijv. aanpassingen aan de wettelijke en juridische situatie, uitbreiding van het dienstenaanbod van de exploitant, enz.) en de gebruiker daardoor niet in strijd met de goede trouw wordt benadeeld. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zullen op gepaste wijze door middel van kennisgeving aan de gebruiker worden meegedeeld. De melding vindt plaats als onderdeel van de diensten of door een e-mail te sturen naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. In ieder geval wordt de gebruiker de volgende keer dat hij inlogt op de hoogte gebracht van de wijziging.

 2. Tegen de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden kan de gebruiker binnen één (1) maand na bekendmaking bezwaar maken en daarvan kennis te nemen. De gebruiker wordt aangeraden om het bezwaar schriftelijk of per e-mail aan de exploitant te richten met het oog op het bewaren van bewijs.

 3. Indien de gebruiker niet binnen een termijn van één (1) maand na kennisgeving en bevestiging aan de exploitant bezwaar maakt tegen de gewijzigde gebruiksvoorwaarden of indien hij gebruik blijft maken van de diensten, treden de gewijzigde of aanvullende gebruiksvoorwaarden in werking voor hem. Indien de gebruiker binnen de gestelde termijn bezwaar maakt, hebben beide partijen het recht om het contract met een opzegtermijn van één maand op te zeggen, tenzij er al een opzeggingsrecht op elk moment bestaat volgens § 8. De oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing tot het einde van het contract.

 4. Eventuele vóór de opzegtermijn betaalde servicekosten worden pro rata aan de gebruiker terugbetaald. Verdere aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten.

 5. In de informatie over de wijzigingen wijst de exploitant specifiek op de mogelijkheid van bezwaar en beëindiging, de termijn en de rechtsgevolgen, in het bijzonder met betrekking tot het uitblijven van bezwaar.

 6. De gebruiker wordt aangeraden zich voortdurend te informeren over de status van de gebruiksvoorwaarden en de prestatie- en gebruiksbeschrijvingen van de diensten.

upjers GmbH
bevoegd bestuurder: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland

E-Mail: agb@upjers.com (geen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (geen support)

Registergericht: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5558

USt-ID: DE275673923