AGV en consumenteninformatie - Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn de inhoud van de relatie tussen upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (exploitant) en de gebruikers (gebruiker) van de elektronische amusementsdiensten (de diensten). De algemene voorwaarden zijn slechts een deel van het contract indien de exploitant schriftelijk akkoord gaat. Met de registratie van de gebruiker in het spelletjes Portaal of voor een dienst, (d.w.z. door het versturen van een verzoek om een toegang te creëren (een account te openen) en met het inloggen op het platform, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor het verdere gebruik van de diensten tellen ook de toekomstige voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten, toekomstige contracten, offertes, diensten en leveringen van de exploitant.

 2. De gebruikersvoorwaarden worden op het spelersportaal van upjers en in het kader van de bijbehorende diensten bekend gemaakt. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen op een opslagmedia worden opgeslagen, of uitgeprint. Op aanvraag kunnen de gebruikersvoorwaarden echter ook toegestuurd worden.

 3. Daarnaast, of als aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden gelden de spelregels en instructies, die bij desbetreffende dienst aangegeven staan.

 4. De services zijn uitsluitend voor gebruik van de speler (Volgens §13 BGB) zelf. Het gebruik van de diensten is uitgesloten voor financieel gewin of andere commerciële doeleinden. Het gebruikersrecht geldt voor alle personen die op het moment van de aanmelding een leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de diensten met instemming van de wettelijke voogd.

 5. Op het moment van aanmelding verzekerd de gebruiker uitdrukkelijk zijn meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid. Dat wil zeggen dat er bij minderjarigheid instemming is van de wettelijke voogd.

 6. De gebruikersovereenkomst begint met de aanmelding van de gebruiker op het spelportaal of een bepaalde dienst en door de aanvaarding van de aanvraag door de exploitant in de vorm van het aanmaken van een account. Het eindigt met de beëindiging van het gebruikersaccount door de gebruiker, zoals door de verwijdering van het account, of door blokkering of verwijdering van het account door de exploitant, en door opzegging door de exploitant.

 7. Met het versturen van het aanmeldingsformulier komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen gebruiker en de exploitant (hieronder valt ook “het verzoek om een account te openen”). Hiervoor moeten alle velden van het inschrijfformulier volledig en naar waarheid worden ingevuld.

 8. De overeenkomst tussen de exploitant en de gebruiker, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, gaan in op het moment dat de gebruiker een account aanmaakt of gebruik maakt van aanvullende diensten die aangeboden worden door de exploitant. Toegang tot het account wordt door de exploitant onmiddellijk na de aanvraag verstuurd naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. De ontvangstbevestiging hiervan vormt geen onderdeel van de bindende acceptatie van de gebruikersovereenkomst. Deze bevestiging kan echter worden gecombineerd met de verklaring van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Omvang van de levering en de diensten

 1. De exploitant geeft de gebruiker de mogelijkheid de deelname aan zijn diensten, in zijn huidige hoedanigheid te gebruiken, middels het toegankelijk stellen via internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische eisen voor deelname aan de diensten.

 2. De gebruiker heeft geen aanspraak op gebruik van de diensten van de exploitant. De exploitant behoud zich dan ook uitdrukkelijk het recht voor, een aanmelding tot een of meerdere diensten zonder gegronde redenen te weigeren of te beperken.

 3. De exploitant garandeert niet dat de diensten aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. De exploitant accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de diensten niet aan het beoogde doel van de gebruiker voldoen.

 4. De gebruiker wordt erop gewezen, dat een voortdurende en een volledige beschikbaarheid van diensten voor de gebruikers niet mogelijk is. De exploitant waarborgt een gegarandeerde beschikbaarheid van de diensten, gedurende 92% (tweeënnegentig procent) gemiddeld per jaar. Uitgezonderd voor tijden wanneer de servers ontoegankelijk door technische of andere problemen die niet kunnen worden beïnvloed door de exploitant (overmacht, schuld door derden, enz.), en de perioden waarin werk en/of onderhoud doorgevoerd wordt. De exploitant kan de toegang tot de diensten beperken, als het gaat om de veiligheid van het netwerk, met name het vermijden van ernstige storingen van het netwerk, software of de opgeslagen gegevens.

 5. De diensten zijn voortdurend onderhevig aan verdere ontwikkeling, aanpassing en verandering. Om deze reden, kan de exploitant de inhoud, optische, technische en andere weergaves van haar diensten ten alle tijde aanpassen. Een claim van de gebruiker om te voldoen aan bepaalde technische voorwaarden of situaties is niet mogelijk. De gebruiker heeft enkel het recht de diensten te gebruiken in zijn huidige vorm. De gebruiker kan zich niet beroepen op de weergave van de diensten ten tijde van het tot stand komen van de gebruikersovereenkomst.
  De exploitant behoudt zich het recht voor, het leveren van de diensten zonder opgaaf van redenen, ten alle tijde te kunnen staken. In dit geval kan de gebruiker volgens § 3 lid 5 a) zijn vooruitbetaalde kosten voor eventuele extra diensten (bijvoorbeeld voor Premium eenheid) terugvorderen, of als tegoed laten wegzetten bij andere diensten van de exploitant. Overige vorderingen van gebruiker wegens het opheffen van de dienst zijn uitgesloten.

 6. Hints, tips en adviezen tegen het einde van de diensten, die de exploitant en zijn medewerk(st)ers zoals zijn plaatsvervangende agenten en zelfstandige werknemers verlenen, zijn niet bindend. De gebruiker is niet gerechtigd op enige vorm van compensatie uit de nadelen die hieruit kunnen voortvloeien.

 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden van de diensten, zijn de ter beschikking gestelde diensten van de exploitant kostenvrij. De bepalingen van §3 "Premium eenheid" blijven hierdoor onaangetast.

§3 Premium eenheid, aanvullende diensten en betalingsvoorwaarden

 1. De exploitant biedt haar gebruikers de mogelijkheid een zogenoemde Premium eenheid (Coins, Diamanten, Kolen, Kronen, Edelstenen ...) te kopen voor echt geld bij verschillende diensten. De kosten van deze Premium eenheden zijn op de website van de dienst aangegeven. Een aankoop van deze eenheden valt onder aparte voorwaarden die via een aparte pagina en duidelijk omschreven aankoopproces (koopovereenkomst) vermeld zijn. Het aankoopproces is voltooid door op de "kopen" knop te klikken. Door hierop te klikken bevestigd de gebruiker een juridisch bindende intentie verklaring die hem of haar verplicht de respectievelijke kosten te betalen bij het afsluiten van dit contract.

 2. Met behulp van deze Premium eenheid heeft de gebruiker de mogelijkheid om enkele aanvullende diensten te gebruiken in vergelijking met een normaal account. Het kopen van additionele diensten is geen apart contract slechts een eenzijdige verplichting (koopovereenkomst) van de gebruiker zoals geschreven in lid 1 van paragraaf 3. De exacte omschrijving van de aanvullende diensten, en de hoeveelheid benodigde Premium eenheid voor die aanvullende dienst, is te vinden op de website van de respectievelijke dienst, en varieert afhankelijk van de dienst. De Premium eenheden zijn alleen geldig voor de dienst waarvoor ze zijn gekocht en zijn niet overdraagbaar. De geldigheid van de Premium eenheid is beperkt tot 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

 3. Voor de aanvullende diensten gelden in aanvulling op deze voorwaarden, de gebruikersbeschrijvingen als aanvullende voorwaarden. De exploitant behoudt zich het recht om de aard, omvang en inhoud van de aanvullende diensten te veranderen.
  De exploitant behoudt zich, in het bijzonder, het recht voor, gedurende de verdere ontwikkeling en aanpassingen, enkele diensten te wijzigen, niet meer aan te bieden en/of deze kosteloos in de diensten te integreren.

 4. Een verplichting tot aankoop van Premium eenheden bestaat er niet. De extra diensten kunnen uit eenmalige extra's bestaan, of tijdelijke beperkt zijn. Tijdelijke beperkte opties verdwijnen weer na het verstrijken van de geboekte tijd, en kunnen dan verlengd worden als de dienst nog steeds door de exploitant aangeboden wordt.

 5. Een terugbetaling of tegoed voor gekochte en het gebruik van de aanvullende diensten door het gebruik van Premium eenheden, is in principe niet mogelijk. Dit is niet van toepassing als de diensten volgens het bepaalde in §4 opgeheven zijn. Dit is ook niet van toepassing indien de diensten, de geboekte aanvullende diensten door de gebruiker, door de exploitant worden gewijzigd tijdens de afgesproken gebruiksduur van de overeenkomst, worden ingezet of gratis aangeboden.

  a. Premium eenheid dat met echt geld is gekocht kan binnen tien weken voordat de service wordt beëindigd omgeruild worden voor een andere (door de gebruiker gekozen) service van de exploitant. De gebruiker kan ook kiezen voor een terugbetaling van de Premium eenheid die binnen tien weken met echt geld gekocht is voordat de exploitant de service beëindigd. De gebruiker dient hiervoor een verzoek in schriftelijke vorm te wenden aan support@upjers.com binnen tien weken na de aankoop van de Premium eenheid.

  b. Indien de gebruiker voor het toekomstige gebruik Premium eenheden heeft gebruikt en deze niet kan gebruiken door toedoen van de exploitant. (Bijvoorbeeld het opheffen van de service, het gratis maken van de aanvullende functies of permanente onbeschikbaarheid van de aanvullende diensten), zal de exploitant bij voorkeur andere aanvullende diensten als vergoeding aanbieden, dan wel het tegoed terug betalen (vastgestelde waarde van de Premium eenheid) aan de gebruiker.
  De gebruiker behoudt het recht om het contract voor de aanvullende onbruikbare diensten, met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals omschreven in §8 lid 4. Verdere aanspraken door de gebruiker zijn niet mogelijk.

 6. Voor het gebruik van aanvullende diensten, is de exploitant gerechtigd kosten in de vorm van de Premium eenheden van te voren in rekening te brengen. De kosten voor de Premium eenheden worden bij het afsluiten van het contract, dat wil zeggen met bevestiging van de Premium eenhedenaankoop, onmiddellijk opeisbaar. De exploitant biedt verschillende betalingsmogelijkheden. De gebruiker heeft niet het recht om van de exploitant andere betaalmethoden te verlangen of het recht hierop te eisen. De vergoedingen worden geïnd volgens de keuze van de gebruiker. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de aanbieders van betaaldiensten, afhankelijk van de gekozen betaalmethode slechts een deel van het gevorderde bedrag naar de rekening van de exploitant bijschrijven. Behalve in het geval van een geldige herroeping, wordt deze restitutie beperkt tot het netto bedrag dat door de exploitant is ontvangen. Het door de betaaldiensten ingehouden bedrag wordt niet door de exploitant vergoed.

 7. In geval van wanbetaling, is de exploitant gerechtigd, de aanvullende diensten op te heffen, alsmede per direct de toegang tot het account van de gebruiker te blokkeren. De verplichting van de gebruiker tot betaling blijft echter ongewijzigd bestaan.

 8. Ontstane kosten van de exploitant, door de gebruiker verantwoordelijk ontstane gedrag voor annulering of terugboeken van betalingen, die betaald de gebruiker aan de exploitant. De exploitant is gerechtigd de kosten, tezamen met het oorspronkelijke bedrag, terug te vorderen.

 9. Een vordering aan de exploitant, kan de gebruiker alleen doen met onbetwiste en met een rechtsgeldige vastgestelde tegenvordering. De gebruiker kan zijn terugbetalingsrecht alleen doen gelden wanneer zijn tegenvordering op hetzelfde contract is gebaseerd. De toewijzing van vorderingen van gebruiker tegen de exploitant aan derden zijn uitgesloten. De toewijzing van de vorderingen van de gebruiker tegen de exploitant aan derden is uitgesloten.

§4 Herroepingsrecht omtrent Premium eenheden en aanvullende diensten

Herroepingsrecht:

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk intrekken. Deze termijn gaat in op de dag dat de betaalovereenkomst werd afgesloten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefoon: +49 (0) 951-510908
Fax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com

op een schriftelijke (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) wijze kennis te geven van uw beslissing om dit contract te ontbinden.

U kunt hierbij gebruik maken van het volgende voorbeeld om uw contract te ontbinden. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.


Voorbeeldformulier ontbinden contract (Herroepingsrecht):

(Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht en uw contract te ontbinden vult u dit formulier in en stuurt het naar ons toe.)

 • Aan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
 • Hiermee herroep(en) ik/wij () het door mij/ons () afgesloten contract van de aankoop van de volgende goederen ()/ de levering van de volgende dienst ()
 • Besteld op ()/ontvangen op ()
 • Na(a)m(en) van de gebruiker(s)
 • Adres van de gebruiker(s)
 • Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij een herroeping op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voor de beëindiging van de overeenkomst is het voldoende uw wens binnen de termijn van 14 dagen kenbaar te maken.

Gevolgen van het ontbinden van het contract:

Indien u het contract ontbind betalen wij alle aankopen die wij ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan doordat u kiest voor een manier van verzenden die afwijkt van de standaard, de goedkoopste manier van verzending die wij aanbieden) onmiddellijk en binnen veertien dagen startend vanaf het moment waarop wij uw verzoek van uw herroeping hebben ontvangen. Om de terugbetaling te maken zullen we gebruik maken van de manier die u gebruikt heeft om uw betaling te maken, tenzij expliciet anders overeengekomen; in geen geval zult u voor deze terugbetaling kosten maken.

Einde Herroepingsrecht

Bijzondere opmerking: Vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig, als upjers is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, nadat u expliciet heeft aangegeven dat upjers met de uitvoering van de overeenkomst dient te beginnen en nadat u expliciet heeft bevestigd, door toestemming te geven, dat u de mogelijkheid om van het herroepingsrecht gebruik te maken verliest op het moment dat upjers begint met de uitvoering van de overeenkomst.

§5 In gebreke blijven/ garantie aanspraken

 1. De exploitant biedt de gebruiker toegang tot de diensten en aanvullende diensten, zoals ze in de actuele versie beschikbaar zijn. De gebruiker kan geen aanspraak maken op vrijstelling of een composities nuttig voor een bepaalde toestand/ functionaliteit van de diensten en aanvullende diensten.

 2. De gebruiker is zich ervan bewust dat de exploitant de tot beschikking gestelde software die benodigd is voor het leveren van de diensten (zoals alle software) nooit volledig foutloos kan zijn. Van in gebreke blijven is dan ook enkel sprake als de speelbaarheid ernstig en door nalatigheid veroorzaakt gestoord wordt.

 3. Ter bescherming van de gebruiker, en in het bijzonder voor bewijsvoering, wordt de gebruiker aanbevolen dat alle klachten schriftelijk of via e-mail aan de exploitant worden gericht.

 4. Uitgesloten van iedere claim op vergoeding zijn storingen die veroorzaakt worden door externe omstandigheden (overmacht, enz.) die niet onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. Of door de gebruiker verantwoordelijk exploitatie fout of niet door de exploitant uitgevoerde of niet toe te schrijven aan het aangaan van aanpassingen of andere manipulaties.

 5. Juridische garanties worden niet geaccepteerd door de exploitant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

§6 Aansprakelijkheid

 1. Zover de exploitant zijn diensten gratis aanbiedt is de aansprakelijkheid beperkt tot schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 2. Zover de exploitant zijn diensten voor een vergoeding aanbiedt is hij onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 3. Bij lichte nalatigheid is de exploitant alleen aansprakelijk bij het breken van contractuele verplichtingen. Ook zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de rechtspraak zijn zulke plichten die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving van de gebruiker vertrouwen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de voorzienbare schade.

 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij schade aan lijf en leden. Verder zijn ze niet van toepassing indien de schade is gebaseerd op de schending van een fundamentele of essentiële contractuele verplichting of schending van een overeenkomst. De aansprakelijkheid van de exploitant op grond van de wet productaansprakelijkheid, alsook in het kader van §44a TVG blijft onaangetast.

 5. Bovenstaande uitsluitingen van de aansprakelijkheid en beperkingen zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant, met name betreffende ten behoeve van de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant.

 6. De exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina's, die door directe of indirecte verwijzingen (“Links”) op de sites van de exploitant voorkomen. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de daaraan gekoppelde websites. Voor de inhoud van deze sites, zijn enkel de eigenaars van de respectievelijke sites zelf verantwoordelijk. Controles van de gekoppelde gegevens zullen door de exploitant niet worden gedaan. Overtredingen van de vreemde inhoud aan de van toepassing zijnde wetten zijn niet bekend bij de exploitant. Bij een dergelijke melding zal de link vanzelfsprekend per direct verwijderd worden.

 7. Een verandering in de bewijslast ten nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovengenoemde verordeningen

§7 Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker is verplicht, zijn inloggegevens voor de diensten geheim te houden. Het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

 2. De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts een account te gebruiken voor elke spel op 1 server op hetzelfde moment. Het gebruik van meerdere accounts op 1 server (het zogenoemde multi-accounting) is niet toegestaan. Hieronder vallen ook meerdere personen op één adres..

 3. Het gebruik van externe scripts, of programma's ter automatiseren van het gebruik van de diensten (zogenoemde bots) zijn voor de gebruiker niet toegestaan.

 4. Het is de gebruiker niet toegestaan om een voordeel te behalen in het spel door programmeerfouten of hiaten (de zogenaamde bugs). Reeds verkregen voordelen kunnen door de exploitant worden vereffend dan wel teruggedraaid. De gebruiker houdt daadwerkelijke of moedwillig veroorzaakte bugs of onregelmatigheden geheim, en stelt de exploitant onmiddellijk op de hoogte van het bestaan hiervan.

 5. De gebruiker is eraan gebonden, bij het gebruik van de diensten, geen plaatjes, links, namen, woorden of andere uitingen van beledigende, politieke, reclamedoeleinden, seksistische, pornografische, of andere moreel verwerpelijke of aanstootgevende inhoud te gebruiken. In het bijzonder geen racistische evenals rechts- of links-extremistische inhoud te verspreiden. Bovendien verplicht de gebruiker zich om geen gebruik te maken van wettelijk beschermde begrippen, namen, afbeeldingen of foto’s. In geval van twijfel dient de gebruiker de door de exploitant aangeduide inhoud onmiddellijk te verwijderen. Anders heeft de exploitant het recht deze zelf te verwijderen.

 6. De aanwijzingen van de exploitant en zijn medewerkers, net als die van zijn moderators en vrijwilligers moeten door de gebruiker opgevolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor de aanwijzingen van de administrators en moderators, van de bij de betreffende dienst behorende forums.

 7. Een verwijtbare schending van de bovengenoemde taken geeft de exploitant het recht van onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker van verdere deelname aan het desbetreffende dienst en het blokkering of verwijdering van het betrokken account van de gebruiker. Een terugbetaling of een vervangende waarde voor een of meerdere accounts op het moment van blokkering of verwijdering, gebeurt niet. Ook de creditering van Premium eenheid of reeds geboekte aanvullende diensten zullen niet vergoed worden.

§8 Opheffen account

 1. De gebruiker heeft het recht, zijn deelname aan enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn te beëindigen.

 2. De exploitant heeft het recht, enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, indien de diensten worden aangepast.

 3. Als de gebruiker vooraf via Premium eenheden extra diensten voor een bepaalde looptijd heeft gekocht dan is voor deze looptijd het recht van de gewone opzegging uitgesloten.

 4. Het recht van beide partijen om op elk tijdstip door welke oorzaak ook, de overeenkomst voor het gebruik van de (aanvullende) diensten te beëindigen, blijft onaangetast door de bovengenoemde voorschriften.

 5. Indien de exploitant gebruik maakt van zijn recht tot opzegging uit bijzondere grond, van de (aanvullende) diensten van de overeenkomt, worden de gebruikers de door hen vooraf betaalde Premium eenheden voor zover niet ten gelde gemaakt, terug betaald, of als tegoed gegeven. Verdergaande aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen in deze voorwaarden.

 6. De exploitant is in het bijzonder, doch niet uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van het opheffen van de diensten op bijzondere grond, indien:

  • de gebruiker met het betalen van de overeenkomst, met een bedrag van tenminste 5 euro in gebreke blijft, en ondanks tweevoudige aanmaning niet betaald heeft;
  • De gebruiker opzettelijk de regels schendt en ondanks de herhaaldelijke waarschuwing hiermee doorgaat. Een waarschuwing is niet noodzakelijk indien voor de exploitant gedrag werkelijk ontoelaatbaar is, hetzij in het geval van ontoelaatbaar gedrag. (bijv. Meerdere accounts, of criminele handelingen);
  • de gebruiker zijn account 4 weken lang, en ondanks een herinnering, niet gebruikt heeft.
 7. Wanneer het service platform niet de mogelijkheid biedt om een account op te heffen, moet een opzegging via tekst (e-mail) plaatsvinden met de reden voor het opheffen van de account. Een speciaal verzoek voor het opheffen van een account dient altijd met opgaaf van een reden te zijn.

 8. Vanwege technische redenen moet er bij het definitieve opzeggen van een gebruikersaccount steeds rekening gehouden worden met een vertraging van enkele dagen.

 9. In het geval van een terechte beëindiging door de exploitant, wegens gegronde redenen, heeft de gebruiker geen recht op verdere toegang of terugvorderen van tegoeden of extra diensten.

§9 Schriftelijk

Ondergeschikt aan deze algemene voorwaarden, zoals wijzigingen, aanvullingen en opheffen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook voor de verandering van schriftelijke afspraken. Hierdoor worden de geldigheid van individuele of expliciete contractuele afspraken niet aangetast.

§10 Overdracht van rechten

De rechten van de inhoud die een gebruiker in het kader van de service post, behoren toe aan de gebruiker. Met het invoeren van de inhoud geeft de gebruiker de exploitant een simpele, gratis licentie voor het gebruik van de inhoud die op elk moment ingetrokken kan worden in het bijzonder door het recht van beschikbaarstelling.

§11 Salvatorische clausule en overige zaken

 1. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

 2. Voor deze algemene voorwaarden, en alle op basis van deze voorwaarden afgesloten overeenkomsten, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Toepassing van het Weens koopverdrag op de verkoop van goederen en onenigheden met bepalingen van het Duitse internationale privaatrecht zijn uitgesloten.

 3. Voor het geval de gebruiker zijn woon- of verblijfplaats verplaatst naar een verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland, blijft de vestigingsplaats van de exploitant rechtsgebied. Dit geldt ook als de woon- of verblijfplaats van de gebruiker op het moment van de klacht niet bekend zijn.

 4. De exploitant behoudt zich het recht toe, om deze voorwaarden met het oog op de toekomst op elk gewenst moment aan te passen, of aan te vullen, indien zij dit nodig acht. (Bijvoorbeeld door aanpassing van wetten enz.) en de gebruiker zal daardoor naar eer en geweten niet opzettelijk benadeeld worden. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen de gebruiker op een gepaste manier ter kennis gegeven worden. Hetzij door een bericht passend in het kader van de service, hetzij door het sturen van een e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. In ieder geval zal de gebruiker bij de eerstvolgende login op de hoogte gebracht worden.

 5. De gebruiker kan na de kennisgeving en binnen een (1) maand bezwaar maken tegen de verandering van de voorwaarden. Het wordt de gebruiker aanbevolen om het bezwaar schriftelijk of per e-mail te versturen, met de bewijsdoeleinden, naar de exploitant te sturen.

 6. Indien de gebruiker de veranderde voorwaarden niet binnen de termijn van een (1) maand na kennisgeving bezwaar maakt bij de exploitant of in de tussentijd verder gebruik maakt van de diensten, worden de veranderde of aanvullende voorwaarden als akkoord bevonden. Maakt de gebruiker binnen de opzegtermijn van een maand bezwaar, zijn beide partijen gerechtigd, de overeenkomst met een opzegtermijn van een (1) maand te beëindigen. Zover er niet reeds op grond van §8 een grond tot opzegging bestaat. Tot het moment van de beëindiging gelden de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden.

 7. Eventuele tegoeden die vóór de wijzigingen zijn aangeschaft, zullen de gebruiker verhoudingsgewijs worden vergoed, verdere aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten.

 8. De exploitant zal in de kennisgeving van de wijzigingen van de voorwaarden, nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot annuleren van de overeenkomst en het maken van bezwaar, over de termijn, en over de juridische gevolgen, en met name over de gevolgen van het maken van geen bezwaar.

 9. De gebruiker wordt geadviseerd om voortdurend op de hoogte te blijven van de algemene voorwaarden en het rechtmatig gebruik van de diensten.

Geldig vanaf: Juni 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (geen Support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (geen Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (geen Support)

Vestigingsplaats: Amtsgericht Bamberg
Handelsregister: HRB 5558

Btw-identificatienummer: DE275673923