AGV en consumenteninformatie - Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden zijn de inhoud van de relatie tussen upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (exploitant) en de gebruikers (gebruiker) van de elektronische amusementsdiensten (de diensten). De algemene voorwaarden zijn slechts een deel van het contract indien de exploitant schriftelijk akkoord gaat. Met de registratie van de gebruiker in het spelletjes Portaal of voor een dienst, (d.w.z. door het versturen van een verzoek om een toegang te creëren (een account te openen) en met het inloggen op het platform, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor het verdere gebruik van de diensten tellen ook de toekomstige voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten, toekomstige contracten, offertes, diensten en leveringen van de exploitant.

(2) De gebruikersvoorwaarden worden op het spelersportaal van upjers en in het kader van de bijbehorende diensten bekend gemaakt. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen op een opslagmedia worden opgeslagen, of uitgeprint. Op aanvraag kunnen de gebruikersvoorwaarden echter ook toegestuurd worden.

(3) Daarnaast, of als aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden gelden de spelregels en instructies, die bij desbetreffende dienst aangegeven staan.

(4) De services zijn uitsluitend voor gebruik van de speler (Volgens §13 BGB) zelf. Het gebruik van de diensten is uitgesloten voor financieel gewin of andere commerciële doeleinden. Het gebruikersrecht geldt voor alle personen die op het moment van de aanmelding een leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de diensten met instemming van de wettelijke voogd.

(5) Op het moment van aanmelding verzekerd de gebruiker uitdrukkelijk zijn meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid. Dat wil zeggen dat er bij minderjarigheid instemming is van de wettelijke voogd.

(6) De gebruikersovereenkomst begint met de aanmelding van de gebruiker op het spelportaal of een bepaalde dienst en door de aanvaarding van de aanvraag door de exploitant in de vorm van het aanmaken van een account. Het eindigt met de beëindiging van het gebruikersaccount door de gebruiker, zoals door de verwijdering van het account, of door blokkering of verwijdering van het account door de exploitant, en door opzegging door de exploitant.

(7) Met het versturen van het aanmeldingsformulier komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen gebruiker en de exploitant (hieronder valt ook “het verzoek om een account te openen”). Hiervoor moeten alle velden van het inschrijfformulier volledig en naar waarheid worden ingevuld.

(8) De overeenkomst tussen de exploitant en de gebruiker, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, gaan in op het moment dat de gebruiker een account aanmaakt of gebruik maakt van aanvullende diensten die aangeboden worden door de exploitant. Toegang tot het account wordt door de exploitant onmiddellijk na de aanvraag verstuurd naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. De ontvangstbevestiging hiervan vormt geen onderdeel van de bindende acceptatie van de gebruikersovereenkomst. Deze bevestiging kan echter worden gecombineerd met de verklaring van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Omvang van de levering en de diensten

(1) De exploitant geeft de gebruiker de mogelijkheid de deelname aan zijn diensten, in zijn huidige hoedanigheid te gebruiken, middels het toegankelijk stellen via internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische eisen voor deelname aan de diensten.

(2) De gebruiker heeft geen aanspraak op gebruik van de diensten van de exploitant. De exploitant behoud zich dan ook uitdrukkelijk het recht voor, een aanmelding tot een of meerdere diensten zonder gegronde redenen te weigeren of te beperken.

(3) De exploitant garandeert niet dat de diensten aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. De exploitant accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de diensten niet aan het beoogde doel van de gebruiker voldoen.

(4) De gebruiker wordt erop gewezen, dat een voortdurende en een volledige beschikbaarheid van diensten voor de gebruikers niet mogelijk is. De exploitant waarborgt een gegarandeerde beschikbaarheid van de diensten, gedurende 92% (tweeënnegentig procent) gemiddeld per jaar. Uitgezonderd voor tijden wanneer de servers ontoegankelijk door technische of andere problemen die niet kunnen worden beïnvloed door de exploitant (overmacht, schuld door derden, enz.), en de perioden waarin werk en/of onderhoud doorgevoerd wordt. De exploitant kan de toegang tot de diensten beperken, als het gaat om de veiligheid van het netwerk, met name het vermijden van ernstige storingen van het netwerk, software of de opgeslagen gegevens.

(5) De diensten zijn voortdurend onderhevig aan verdere ontwikkeling, aanpassing en verandering. Om deze reden, kan de exploitant de inhoud, optische, technische en andere weergaves van haar diensten ten alle tijde aanpassen. Een claim van de gebruiker om te voldoen aan bepaalde technische voorwaarden of situaties is niet mogelijk. De gebruiker heeft enkel het recht de diensten te gebruiken in zijn huidige vorm. De gebruiker kan zich niet beroepen op de weergave van de diensten ten tijde van het tot stand komen van de gebruikersovereenkomst.

De exploitant behoudt zich het recht voor, het leveren van de diensten zonder opgaaf van redenen, ten alle tijde te kunnen staken. In dit geval kan de gebruiker volgens § 3 lid 5 a) zijn vooruitbetaalde kosten voor eventuele extra diensten (bijvoorbeeld voor Premium eenheid) terugvorderen, of als tegoed laten wegzetten bij andere diensten van de exploitant. Overige vorderingen van gebruiker wegens het opheffen van de dienst zijn uitgesloten.

(6) Hints, tips en adviezen tegen het einde van de diensten, die de exploitant en zijn medewerk(st)ers zoals zijn plaatsvervangende agenten en zelfstandige werknemers verlenen, zijn niet bindend. De gebruiker is niet gerechtigd op enige vorm van compensatie uit de nadelen die hieruit kunnen voortvloeien.

(7) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden van de diensten, zijn de ter beschikking gestelde diensten van de exploitant kostenvrij. De bepalingen van §3 "Premium eenheid" blijven hierdoor onaangetast.

§3 Premium eenheid, aanvullende diensten en betalingsvoorwaarden

(1) De exploitant biedt haar gebruikers de mogelijkheid een zogenoemde Premium eenheid (Coins, Diamanten, Kolen, Kronen, Edelstenen ...) te kopen voor echt geld bij verschillende diensten. De kosten van deze Premium eenheden zijn op de website van de dienst aangegeven. Een aankoop van deze eenheden valt onder aparte voorwaarden die via een aparte pagina en duidelijk omschreven aankoopproces (koopovereenkomst) vermeld zijn. Het aankoopproces is voltooid door op de "kopen" knop te klikken. Door hierop te klikken bevestigd de gebruiker een juridisch bindende intentie verklaring die hem of haar verplicht de respectievelijke kosten te betalen bij het afsluiten van dit contract.

(2) Met behulp van deze Premium eenheid heeft de gebruiker de mogelijkheid om enkele aanvullende diensten te gebruiken in vergelijking met een normaal account. Het kopen van additionele diensten is geen apart contract slechts een eenzijdige verplichting (koopovereenkomst) van de gebruiker zoals geschreven in lid 1 van paragraaf 3. De exacte omschrijving van de aanvullende diensten, en de hoeveelheid benodigde Premium eenheid voor die aanvullende dienst, is te vinden op de website van de respectievelijke dienst, en varieert afhankelijk van de dienst. De Premium eenheden zijn alleen geldig voor de dienst waarvoor ze zijn gekocht en zijn niet overdraagbaar. De geldigheid van de Premium eenheid is beperkt tot 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

(3) Voor de aanvullende diensten gelden in aanvulling op deze voorwaarden, de gebruikersbeschrijvingen als aanvullende voorwaarden. De exploitant behoudt zich het recht om de aard, omvang en inhoud van de aanvullende diensten te veranderen.

De exploitant behoudt zich, in het bijzonder, het recht voor, gedurende de verdere ontwikkeling en aanpassingen, enkele diensten te wijzigen, niet meer aan te bieden en/of deze kosteloos in de diensten te integreren.

(4) Een verplichting tot aankoop van Premium eenheden bestaat er niet. De extra diensten kunnen uit eenmalige extra's bestaan, of tijdelijke beperkt zijn. Tijdelijke beperkte opties verdwijnen weer na het verstrijken van de geboekte tijd, en kunnen dan verlengd worden als de dienst nog steeds door de exploitant aangeboden wordt.

(5) Een terugbetaling of tegoed voor gekochte en het gebruik van de aanvullende diensten door het gebruik van Premium eenheden, is in principe niet mogelijk. Dit is niet van toepassing als de diensten volgens het bepaalde in §4 opgeheven zijn. Dit is ook niet van toepassing indien de diensten, de geboekte aanvullende diensten door de gebruiker, door de exploitant worden gewijzigd tijdens de afgesproken gebruiksduur van de overeenkomst, worden ingezet of gratis aangeboden.

a) Premium eenheid dat met echt geld is gekocht kan binnen tien weken voordat de service wordt beëindigd omgeruild worden voor een andere (door de gebruiker gekozen) service van de exploitant. De gebruiker kan ook kiezen voor een terugbetaling van de Premium eenheid die binnen tien weken met echt geld gekocht is voordat de exploitant de service beëindigd. De gebruiker dient hiervoor een verzoek in schriftelijke vorm te wenden aan support@upjers.com binnen tien weken na de aankoop van de Premium eenheid.

b) Indien de gebruiker voor het toekomstige gebruik Premium eenheden heeft gebruikt en deze niet kan gebruiken door toedoen van de exploitant. (Bijvoorbeeld het opheffen van de service, het gratis maken van de aanvullende functies of permanente onbeschikbaarheid van de aanvullende diensten), zal de exploitant bij voorkeur andere aanvullende diensten als vergoeding aanbieden, dan wel het tegoed terug betalen (vastgestelde waarde van de Premium eenheid) aan de gebruiker.

De gebruiker behoudt het recht om het contract voor de aanvullende onbruikbare diensten, met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals omschreven in §8 lid 4. Verdere aanspraken door de gebruiker zijn niet mogelijk.

(6) Voor het gebruik van aanvullende diensten, is de exploitant gerechtigd kosten in de vorm van de Premium eenheden van te voren in rekening te brengen. De kosten voor de Premium eenheden worden bij het afsluiten van het contract, dat wil zeggen met bevestiging van de Premium eenhedenaankoop, onmiddellijk opeisbaar. De exploitant biedt verschillende betalingsmogelijkheden. De gebruiker heeft niet het recht om van de exploitant andere betaalmethoden te verlangen of het recht hierop te eisen. De vergoedingen worden geïnd volgens de keuze van de gebruiker. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de aanbieders van betaaldiensten, afhankelijk van de gekozen betaalmethode slechts een deel van het gevorderde bedrag naar de rekening van de exploitant bijschrijven. Behalve in het geval van een geldige herroeping, wordt deze restitutie beperkt tot het netto bedrag dat door de exploitant is ontvangen. Het door de betaaldiensten ingehouden bedrag wordt niet door de exploitant vergoed.

(7) In geval van wanbetaling, is de exploitant gerechtigd, de aanvullende diensten op te heffen, alsmede per direct de toegang tot het account van de gebruiker te blokkeren. De verplichting van de gebruiker tot betaling blijft echter ongewijzigd bestaan.

(8) Ontstane kosten van de exploitant, door de gebruiker verantwoordelijk ontstane gedrag voor annulering of terugboeken van betalingen, die betaald de gebruiker aan de exploitant. De exploitant is gerechtigd de kosten, tezamen met het oorspronkelijke bedrag, terug te vorderen.

(9) Een vordering aan de exploitant, kan de gebruiker alleen doen met onbetwiste en met een rechtsgeldige vastgestelde tegenvordering. De gebruiker kan zijn terugbetalingsrecht alleen doen gelden wanneer zijn tegenvordering op hetzelfde contract is gebaseerd. De toewijzing van vorderingen van gebruiker tegen de exploitant aan derden zijn uitgesloten. De toewijzing van de vorderingen van de gebruiker tegen de exploitant aan derden is uitgesloten.

§4 Herroepingsrecht omtrent Premium eenheden en aanvullende diensten

Herroepingsrecht:


U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk intrekken. Deze termijn gaat in op de dag dat de betaalovereenkomst werd afgesloten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefoon: +49 (0) 951-510908
Fax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com


op een schriftelijke (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) wijze kennis te geven van uw beslissing om dit contract te ontbinden.

U kunt hierbij gebruik maken van het volgende voorbeeld om uw contract te ontbinden. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Voorbeeldformulier ontbinden contract (Herroepingsrecht):


(Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht en uw contract te ontbinden vult u dit formulier in en stuurt het naar ons toe.)
- Aan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract van de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Na(a)m(en) van de gebruiker(s)
- Adres van de gebruiker(s)
- Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij een herroeping op papier)
- Datum

_________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Voor de beëindiging van de overeenkomst is het voldoende uw wens binnen de termijn van 14 dagen kenbaar te maken.

Gevolgen van het ontbinden van het contract:

Indien u het contract ontbind betalen wij alle aankopen die wij ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan doordat u kiest voor een manier van verzenden die afwijkt van de standaard, de goedkoopste manier van verzending die wij aanbieden) onmiddellijk en binnen veertien dagen startend vanaf het moment waarop wij uw verzoek van uw herroeping hebben ontvangen. Om de terugbetaling te maken zullen we gebruik maken van de manier die u gebruikt heeft om uw betaling te maken, tenzij expliciet anders overeengekomen; in geen geval zult u voor deze terugbetaling kosten maken.

Einde Herroepingsrecht

Bijzondere opmerking: Vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig, als upjers is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, nadat u expliciet heeft aangegeven dat upjers met de uitvoering van de overeenkomst dient te beginnen en nadat u expliciet heeft bevestigd, door toestemming te geven, dat u de mogelijkheid om van het herroepingsrecht gebruik te maken verliest op het moment dat upjers begint met de uitvoering van de overeenkomst.

§5 In gebreke blijven/ garantie aanspraken

(1) De exploitant biedt de gebruiker toegang tot de diensten en aanvullende diensten, zoals ze in de actuele versie beschikbaar zijn. De gebruiker kan geen aanspraak maken op vrijstelling of een composities nuttig voor een bepaalde toestand/ functionaliteit van de diensten en aanvullende diensten.

(2) De gebruiker is zich ervan bewust dat de exploitant de tot beschikking gestelde software die benodigd is voor het leveren van de diensten (zoals alle software) nooit volledig foutloos kan zijn. Van in gebreke blijven is dan ook enkel sprake als de speelbaarheid ernstig en door nalatigheid veroorzaakt gestoord wordt.

(3) Ter bescherming van de gebruiker, en in het bijzonder voor bewijsvoering, wordt de gebruiker aanbevolen dat alle klachten schriftelijk of via e-mail aan de exploitant worden gericht.

(4) Uitgesloten van iedere claim op vergoeding zijn storingen die veroorzaakt worden door externe omstandigheden (overmacht, enz.) die niet onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. Of door de gebruiker verantwoordelijk exploitatie fout of niet door de exploitant uitgevoerde of niet toe te schrijven aan het aangaan van aanpassingen of andere manipulaties.

(5) Juridische garanties worden niet geaccepteerd door de exploitant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

§6 Aansprakelijkheid

(1) Zover de exploitant zijn diensten gratis aanbiedt is de aansprakelijkheid beperkt tot schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

(2) Zover de exploitant zijn diensten voor een vergoeding aanbiedt is hij onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

(3) Bij lichte nalatigheid is de exploitant alleen aansprakelijk bij het breken van contractuele verplichtingen. Ook zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de rechtspraak zijn zulke plichten die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving van de gebruiker vertrouwen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de voorzienbare schade.

(4) Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij schade aan lijf en leden. Verder zijn ze niet van toepassing indien de schade is gebaseerd op de schending van een fundamentele of essentiële contractuele verplichting of schending van een overeenkomst. De aansprakelijkheid van de exploitant op grond van de wet productaansprakelijkheid, alsook in het kader van §44a TVG blijft onaangetast.

(5) Bovenstaande uitsluitingen van de aansprakelijkheid en beperkingen zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant, met name betreffende ten behoeve van de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant.

(6) De exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina's, die door directe of indirecte verwijzingen (“Links”) op de sites van de exploitant voorkomen. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de daaraan gekoppelde websites. Voor de inhoud van deze sites, zijn enkel de eigenaars van de respectievelijke sites zelf verantwoordelijk. Controles van de gekoppelde gegevens zullen door de exploitant niet worden gedaan. Overtredingen van de vreemde inhoud aan de van toepassing zijnde wetten zijn niet bekend bij de exploitant. Bij een dergelijke melding zal de link vanzelfsprekend per direct verwijderd worden.

(7) Een verandering in de bewijslast ten nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovengenoemde verordeningen

§7 Plichten van de gebruiker

(1) De gebruiker is verplicht, zijn inloggegevens voor de diensten geheim te houden. Het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

(2) De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts een account te gebruiken voor elke spel op 1 server op hetzelfde moment. Het gebruik van meerdere accounts op 1 server (het zogenoemde multi-accounting) is niet toegestaan.

(3) Het gebruik van externe scripts, of programma's ter automatiseren van het gebruik van de diensten (zogenoemde bots) zijn voor de gebruiker niet toegestaan.

(4) Het is de gebruiker niet toegestaan om een voordeel te behalen in het spel door programmeerfouten of hiaten (de zogenaamde bugs). Reeds verkregen voordelen kunnen door de exploitant worden vereffend dan wel teruggedraaid. De gebruiker houdt daadwerkelijke of moedwillig veroorzaakte bugs of onregelmatigheden geheim, en stelt de exploitant onmiddellijk op de hoogte van het bestaan hiervan.

(5) De gebruiker is eraan gebonden, bij het gebruik van de diensten, geen plaatjes, links, namen, woorden of andere uitingen van beledigende, politieke, reclamedoeleinden, seksistische, pornografische, of andere moreel verwerpelijke of aanstootgevende inhoud te gebruiken. In het bijzonder geen racistische evenals rechts- of links-extremistische inhoud te verspreiden. Bovendien verplicht de gebruiker zich om geen gebruik te maken van wettelijk beschermde begrippen, namen, afbeeldingen of foto’s. In geval van twijfel dient de gebruiker de door de exploitant aangeduide inhoud onmiddellijk te verwijderen. Anders heeft de exploitant het recht deze zelf te verwijderen.

(6) De aanwijzingen van de exploitant en zijn medewerkers, net als die van zijn moderators en vrijwilligers moeten door de gebruiker opgevolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor de aanwijzingen van de administrators en moderators, van de bij de betreffende dienst behorende forums.

(7) Een verwijtbare schending van de bovengenoemde taken geeft de exploitant het recht van onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker van verdere deelname aan het desbetreffende dienst en het blokkering of verwijdering van het betrokken account van de gebruiker. Een terugbetaling of een vervangende waarde voor een of meerdere accounts op het moment van blokkering of verwijdering, gebeurt niet. Ook de creditering van Premium eenheid of reeds geboekte aanvullende diensten zullen niet vergoed worden.

§8 Opheffen account

(1) De gebruiker heeft het recht, zijn deelname aan enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn te beëindigen.

(2) De exploitant heeft het recht, enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, indien de diensten worden aangepast.

(3) Als de gebruiker vooraf via Premium eenheden extra diensten voor een bepaalde looptijd heeft gekocht dan is voor deze looptijd het recht van de gewone opzegging uitgesloten.

(4) Het recht van beide partijen om op elk tijdstip door welke oorzaak ook, de overeenkomst voor het gebruik van de (aanvullende) diensten te beëindigen, blijft onaangetast door de bovengenoemde voorschriften.

(5) Indien de exploitant gebruik maakt van zijn recht tot opzegging uit bijzondere grond, van de (aanvullende) diensten van de overeenkomt, worden de gebruikers de door hen vooraf betaalde Premium eenheden voor zover niet ten gelde gemaakt, terug betaald, of als tegoed gegeven. Verdergaande aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen in deze voorwaarden.

(6) De exploitant is in het bijzonder, doch niet uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van het opheffen van de diensten op bijzondere grond, indien:

- de gebruiker met het betalen van de overeenkomst, met een bedrag van tenminste 5 euro in gebreke blijft, en ondanks tweevoudige aanmaning niet betaald heeft;
- De gebruiker opzettelijk de regels schendt en ondanks de herhaaldelijke waarschuwing hiermee doorgaat. Een waarschuwing is niet noodzakelijk indien voor de exploitant gedrag werkelijk ontoelaatbaar is, hetzij in het geval van ontoelaatbaar gedrag. (bijv. Meerdere accounts, of criminele handelingen);
- de gebruiker zijn account 4 weken lang, en ondanks een herinnering, niet gebruikt heeft.

(7) Wanneer het service platform niet de mogelijkheid biedt om een account op te heffen, moet een opzegging via tekst (e-mail) plaatsvinden met de reden voor het opheffen van de account. Een speciaal verzoek voor het opheffen van een account dient altijd met opgaaf van een reden te zijn.

(8) Vanwege technische redenen moet er bij het definitieve opzeggen van een gebruikersaccount steeds rekening gehouden worden met een vertraging van enkele dagen.

(9) In het geval van een terechte beëindiging door de exploitant, wegens gegronde redenen, heeft de gebruiker geen recht op verdere toegang of terugvorderen van tegoeden of extra diensten.

§9 Schriftelijk

Ondergeschikt aan deze algemene voorwaarden, zoals wijzigingen, aanvullingen en opheffen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook voor de verandering van schriftelijke afspraken. Hierdoor worden de geldigheid van individuele of expliciete contractuele afspraken niet aangetast.

§10 Overdracht van rechten

De rechten van de inhoud die een gebruiker in het kader van de service post, behoren toe aan de gebruiker. Met het invoeren van de inhoud geeft de gebruiker de exploitant een simpele, gratis licentie voor het gebruik van de inhoud die op elk moment ingetrokken kan worden in het bijzonder door het recht van beschikbaarstelling.

§11 Salvatorische clausule en overige zaken

(1) Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

(2) Voor deze algemene voorwaarden, en alle op basis van deze voorwaarden afgesloten overeenkomsten, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Toepassing van het Weens koopverdrag op de verkoop van goederen en onenigheden met bepalingen van het Duitse internationale privaatrecht zijn uitgesloten.

(3) Voor het geval de gebruiker zijn woon- of verblijfplaats verplaatst naar een verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland, blijft de vestigingsplaats van de exploitant rechtsgebied. Dit geldt ook als de woon- of verblijfplaats van de gebruiker op het moment van de klacht niet bekend zijn.

(4) De exploitant behoudt zich het recht toe, om deze voorwaarden met het oog op de toekomst op elk gewenst moment aan te passen, of aan te vullen, indien zij dit nodig acht. (Bijvoorbeeld door aanpassing van wetten enz.) en de gebruiker zal daardoor naar eer en geweten niet opzettelijk benadeeld worden. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen de gebruiker op een gepaste manier ter kennis gegeven worden. Hetzij door een bericht passend in het kader van de service, hetzij door het sturen van een e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. In ieder geval zal de gebruiker bij de eerstvolgende login op de hoogte gebracht worden.

(5) De gebruiker kan na de kennisgeving en binnen een (1) maand bezwaar maken tegen de verandering van de voorwaarden. Het wordt de gebruiker aanbevolen om het bezwaar schriftelijk of per e-mail te versturen, met de bewijsdoeleinden, naar de exploitant te sturen.

(6) Indien de gebruiker de veranderde voorwaarden niet binnen de termijn van een (1) maand na kennisgeving bezwaar maakt bij de exploitant of in de tussentijd verder gebruik maakt van de diensten, worden de veranderde of aanvullende voorwaarden als akkoord bevonden. Maakt de gebruiker binnen de opzegtermijn van een maand bezwaar, zijn beide partijen gerechtigd, de overeenkomst met een opzegtermijn van een (1) maand te beëindigen. Zover er niet reeds op grond van §8 een grond tot opzegging bestaat. Tot het moment van de beëindiging gelden de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden.

(7) Eventuele tegoeden die vóór de wijzigingen zijn aangeschaft, zullen de gebruiker verhoudingsgewijs worden vergoed, verdere aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten.

(8) De exploitant zal in de kennisgeving van de wijzigingen van de voorwaarden, nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot annuleren van de overeenkomst en het maken van bezwaar, over de termijn, en over de juridische gevolgen, en met name over de gevolgen van het maken van geen bezwaar.

(9) De gebruiker wordt geadviseerd om voortdurend op de hoogte te blijven van de algemene voorwaarden en het rechtmatig gebruik van de diensten.Geldig vanaf: Juni 2014


upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (geen Support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (geen Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (geen Support)

Vestigingsplaats: Amtsgericht Bamberg
Handelsregister: HRB 5558

Btw-identificatienummer: DE275673923

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van upjers GmbH, Hafenstrae 13, 96052 Bamberg. Het geldt voor alle websites en spellen die door upjers worden gexploiteerd.

 

Onderstaand zijn de belangrijkste termen voor het begrijpen van dit beleid toegelicht:

Woordenlijst

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als persoon identificeren. Deze omvatten bijvoorbeeld uw echte naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of creditcard informatie.

2. Wat zijn gebruikersgegevens?

Gebruikersgegevens zijn de gegevens die upjers van u verzameld, verwerkt en opslaat als u een website of spel, die door upjers gexploiteerd wordt, bezoekt. Gebruikersgegevens zijn gegevens die dienen ter identificatie van de gebruiker (zoals het identificeren van de domeinnaam en /of het IP-adres van de computer waarop u verbinding maakt met upjers).

3. Wat zijn IP-Adressen?

IP-Adressen dienen ter identificatie van apparaten die met het internet zijn verbonden. Elk apparaat, dat op het internet is aangesloten, kan via een bepaald toegewezen IP adres worden opgespoord, dat wil zeggen, door een bepaalde combinatie van nummers.

4. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die de websites en spellen van upjers evenals vele andere websites door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Cookies dienen om informatie over het apparaat en het domein waarvan de cookie afkomstig is op te slaan om de website ervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld dat de websites en spellen de gebruiker herkennen bij hun volgende bezoek. Daarnaast dienen cookies voor statistieken over het gebruik van de websites en spellen, zodat wij deze kunnen optimaliseren. Een cookie bevat naast gegevens, de domeinnaam waarvan de cookie is ook de levensduur van de cookie, en een waarde, die meestal bestaat uit een cijfer, die door een toevalsgenerator gegenereerd word. Natuurlijk heb je de mogelijkheid het gebruik van cookies te benvloeden indien de browser ingesteld is om cookies geheel of gedeeltelijk te weigeren. Reeds bestaande cookies kunnen ten aller tijden handmatig verwijderd worden van de harde schijf of automatisch via de mogelijkheden in een browser. upjers wijst u erop dat de spellen en websites mogelijk niet volledig werken zonder het toestaan al dan niet gedeeltelijk toestaan van cookies.

 

 

1 Verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens

Door onze websites of spelletjes te bezoeken verzamelt upjers, of meer specifiek de hosting provider van upjers, gegevens via de zogenoemde log bestanden. De gegevens die tijdens dit proces worden verzamelt zijn de naam van de opgeroepen website of een bestand, de datum en de tijd dat de website bezocht werd, de grote van de hoeveelheid verzonden gegevens, het besturingssysteem dat gebruikt werd, de browser die gebruikt werd, de website die vooraf bezocht werd, het IP adres en een rapport die de succesvolle verzending vanaf de vorige website mogelijk maakt.

Daarnaast verzamelt, verwerkt en bewaart upjers de persoonlijke gegevens die gebruikers vrijwillig (bijvoorbeeld in formulieren of op andere wijze via de websites of spellen van upjers ) door middel van elektronisch formulieren of andere communicatie doorgeven. Dit bevat ook de gegevens die de gebruiker naar andere spelers stuurt via de websites en spellen van upjers. upjers raadt gebruikers aan voorzichtig om te gaan met zijn gegevens, en zorgvuldig te overwegen wat, en met wie de gebruiker gegevens uitwisselt via de websites en spellen die door upjers worden gexploiteerd. Bepaalde informatie, onder andere de communicatie tussen de spelers, kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van upjers websites en spellen.

Bij registratie voor een gexploiteerd spel van upjers dient de gebruiker zich in het algemeen te identificeren door het e/mailadres in te voeren. Indien de gebruiker gebruik wil maken van aanvullende diensten binnen het spel, kan het zijn dat upjers extra informatie nodig heeft zoals bijvoorbeeld de bankgegevens.

Hier zijn enkele voorbeelden van de opgeslagen gegevens door upjers: 

Wanneer een gebruiker zich registreert voor een door upjers gexploiteerd spel of inlogt op een account, slaat upjers de domeinnaam en / of IP-adres van de computer op, waarmee de gebruiker contact maakt met upjers. 

upjers slaat ook het e-mailadres van de gebruiker op, indien deze is doorgegeven aan upjers. In individuele gevallen kunnen aanvullende gegevens worden verzameld door het invullen van ingevulde templates.

 

 

2 Gebruik van persoonsgegevens

a) upjers verzamelt, verwerkt of geeft de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen als dit legaal toegestaan is. upjers gebruikt de gegevens, die verzameld zijn door de serverlogs voor statistieken van de websites en spellen, om de veiligheid en optimalisatie van de websites en spellen te optimaliseren. upjers behoudt zich het recht voor om deze gegevens te controleren indien er op basis van concrete bewijzen of het vermoeden van het onrechtmatige gebruiken van de websites en spellen bestaat.

upjers maakt gebruik van de gegevens die tijdens de registratie voor de websites en spellen wordt ingevoerd. upjers kan je informatie via de e-mail sturen over een verandering van de algemene voorwaarden, het privacy beleid of andere zaken zoals technische gegevens over de websites en spellen.

In het geval dat de gebruiker contact opneemt met upjers bijvoorbeeld via het supportformulier of een e-mail worden de gegevens opgeslagen om je verzoek te kunnen beantwoorden. Dit is ook het geval mochten er verdere vragen ontstaan.

upjers verzamelt, verwerkt en bewaard je gegevens om upjers een beter inzicht te geven in het gebruik van de websites en spellen van upjers door de gebruiker en om op deze manier een betere service te kunnen bieden. Dit betekend dat upjers niet alleen in staat is de opgeslagen gegevens te gebruiken voor de gebruiker met inbegrip van alle mogelijke vormen (zoals het gebruik van de spellen, deelname aan andere diensten gelinkt met de spellen, of de support) maar ook kan gebruiken om storingen, of het misbruik van de websites en spellen van upjers te detecteren.

b) We informeren je graag over ons bedrijf, de diensten en spellen die we bij upjers maken via een upjers nieuwsbrief.

Als je deze nieuwsbrief wenst te ontvangen heeft upjers een geldig e-mailadres nodig. Daarnaast heeft upjers de bevestiging nodig dat je echt de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres en toestemt met het ontvangen van de nieuwsbrief (bevestiging). Op het moment dat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief inschrijft slaat upjers het IP adres en de datum van de registratie op. Dit gebeurt alleen voor het verwerven van bewijs, in het geval een derde persoon een e-mailadres van een ander misbruikt en hiermee zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. upjers verzamelt geen verdere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en zullen aan geen enkele derde partij worden doorgegeven.

Het technische proces van het versturen van de nieuwsbrief wordt uitgevoerd door emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrasse 1, 1150 Wenen te Oostenrijk in opdracht van upjers.

Indien je niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen, is het mogelijk je inschrijving op elk moment stop te zetten. Om dit te doen klik je in een nieuwsbrief op de link upjers - Nieuwsbrief afmelden! die onder elke nieuwsbrief van upjers te vinden is.

Daarnaast kun je op elk moment de toestemming ook via andere wegen intrekken, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de support of via e-mail aan support@upjers.com, zonder dat daar kosten voor berekend worden, afgezien van de kosten van de toezending van de intrekking (basistarief).

c) upjers kan de gebruikersgegevens doorgeven aan service providers die onder contract staan om de betaling te innen, voor zover dit nodig is. upjers kan tevens gebruikersgegevens doorgeven aan derden als upjers hen opdracht heeft gegeven openstaande schulden te innen, voor zover deze gegevens nodig zijn of om de schuld terug te vorderen. Op verzoek zal upjers u informeren over de naam van deze derde partij. In het geval upjers gebruik maakt van de diensten van derden, zal upjers deze verplichten de geldende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens in acht te houden.

 

 

3 Wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen (bijvoorbeeld om deze te updaten of aan te passen) of je gegevens volledig te wissen. Indien je wilt dat upjers uw persoonlijke gegevens aanpast of stopt met het gebruiken hiervan kunt u contact opnemen met upjers via datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers zal deze gegevens dan zo snel mogelijk veranderen of verwijderen. upjers wil u er op wijzen dat het op grond van technische of organisatorische redenen mogelijk is, dat er ook na het verwijderingsverzoek nog zaken zijn die al in gang zijn gezet op het moment van binnenkomst van het verwijder/wijzigingsverzoek. Daarnaast is het mogelijk dat upjers uw persoonlijke gegevens pas op een later moment kan verwijderen door een eventuele bestaande gegevens bewaarplicht.

 

 

4 Afzonderlijke opmerkingen

1. Gebruik van de schaalbare centrale meetmethode

upjers maakt voor een aantal van haar websites gebruik van het Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM) van de Firma INFOnline voor de vaststelling van statistische kengetallen inzake het gebruik van het aanbod van upjers. Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. Bij de meting van het publiek, via de SZM, wordt voor de herkenning van computersystemen ofwel een cookie met identificatie ivwbox.de ofwel een signatuur, die uit uiteenlopende automatisch overgedragen informatie van uw computer wordt vervaardigd, gebruikt. IP-adressen worden in de procedure niet opgeslagen en uitsluitend op anonieme wijze verwerkt.

Bij de ontwikkeling van de methode, tot meting van het publiek, wordt rekening gehouden met de gegevensbescherming. Met de meting van het publiek wordt beoogd, met behulp van statistieken, te bepalen hoe vaak de website wordt gebruikt en hoeveel gebruikers er waren. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers gedentificeerd. Uw identiteit blijft steeds beschermd. U ontvangt via het systeem geen reclame.

Voor websites die lid zijn van de IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetrgern e.V. www.ivw.eu) of deelnemen aan het onderzoek internet facts van de Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) worden de gebruiksstatistieken maandelijks door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Werkgroep media analyse, ag.ma) en door IVW gepubliceerd. Deze gebruiksstatistieken kunnen op http://www.agof.dehttp://www.agma-mmc.de en http://www.ivw.eu worden ingezien.

Naast de publicatie van meetgegevens controleert IVW regelmatig de SZM-procedure op gebruik, in overeenstemming met de regelgeving en de gegevensbescherming.

Meer informatie inzake de SZM-procedure is te vinden op de website van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) die de SZM-procedure runt, op de website inzake gegevensbescherming van de AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en de website inzake gegevensbescherming van IVW (http://www.ivw.eu).

Via onderstaande link kunt u tegen de gegevensverwerking door SZM bezwaar maken: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Het gebruik van Google Analytics

Voor haar websites en spellen gebruikt upjers Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (verder afgekort als Google)."). Google Analytics gebruikt zogenoemde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over het gebruik van de website die door deze cookie wordt vergaard (inclusief je IP adres), wordt opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Door het activeren van IP anonimiteit wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee een overeenkomst is gesloten en die behoren tot de Europese handelszone, van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres opgeslagen op de server van Google in de VS en daar verkort.

In opdracht van upjers van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, voor reportages met betrekking tot het surfgedrag en om de exploitant van de website andere diensten die betrekking hebben op het verdere gebruik van de website en het internet te kunnen bieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, zal niet gekoppeld worden aan de andere gegevens die door Google worden verzameld. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen; upjers wil u er echter wel op wijzen, dat u in dat geval, mogelijkerwijze, geen gebruik meer kunt maken van alle functies die de website te bieden heeft. U kunt bovendien voorkomen dat Google, gegevens verzameld omtrent uw surfgedrag op de website (incl. uw IP adres) zodat die niet door Google kunnen worden verwerkt. Download en installeer daarvoor de volgende plug-in: De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

 

3. Gebruik van Google Adsense. 

Voor zover er advertenties op onze websites en spellen worden weergeven zijn deze afkomstig van Google Adsense. Google Adsense is een advertentie service van Google (banners en tekst advertenties), uw browser kan cookies opslaan die gestuurd worden door Google. Google Adsense maakt gebruik van zogenoemde "WebBacons" om informatie te verzamelen. Het gebruik van deze WebBacons maakt het mogelijk simpele acties zoals het verkeer van de gebruiker op de website te verwerken en op te slaan. upjers heeft geen invloed op deze manier van gegevens verzamelen.

We nemen echter aan dat tenminste het bezoek aan de website als ook het gebruikte apparaat opgeslagen worden. De informatie die door cookies of WebBacons over het bezoek wordt verzameld over het bezoek aan de website (inclusief je IP adres) en de overdracht van advertenties zal worden verzonden naar een Google server in de Verenigde Staten en hier worden opgeslagen. Google zal deze verworven informatie alleen gebruiken om speciaal voor u geselecteerde advertenties die het beste passen bij uw individuele interesses. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven in het bijzonder waar de wet dit voorschrijft, of waar derden deze gegevens voor Google analyseren. Google zal uw IP adres niet associren met enige andere data die door Google is opgeslagen.

Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik, alsook uw bijbehorende rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy, raadpleeg dan het privacy beleid van Google via de volgende link:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen. Om dit te doen dient u de bijbehorende instellingen in de browser aan te passen. upjers wilt u er echter op wijzen dat het door deze instellingen mogelijk is dat u niet alle mogelijkheden van onze websites en spellen volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website staat u het verwerken en opslaan van de gegevens zoals hier boven staat omschreven en voor de omschreven doeleinden toe.

 

 

4. Gebruik van sociale media plug-ins

upjers biedt haar gebruikers de mogelijkheid om de volgende sociale media plugins te gebruiken op de spellen en websites van upjers:

- Facebook "Vind ik leuk"-knop van het sociale netwerk Facebook, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 in de Verenigde Staten;

- Google "+1"-knop van het sociale netwerk Google+, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 in de Verenigde Staten;

- Twitter "Tweet" van het sociale communicatie platform Twitter, beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 in de Verenigde Staten.

Deze plug-ins worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de ontwikkelaars en worden zonder wijzigingen in onze websites of spellen gentegreerd. Door het gebruik van deze knoppen kunnen gebruikers websites aanraden. Zo kan een gebruiker de spellen van upjers bij zijn vrienden aanraden op Facebook, andere gebruikers van Google Plus, en volgers op Twitter. Als de gebruiker bijvoorbeeld op de Vind ik leuk-knop klikt zal op de Facebook muur van de gebruiker een bericht komen dat je de Facebook pagina leuk vind. Bij het gebruik van de +1-knop van Google Plus zal je aanbeveling zichtbaar worden op je Google Plus profiel of in de zoekresultaten van Googles zoekmachine. Daarnaast kan je aanbeveling gebruikt worden op websites en in advertenties die getoond worden aan derden die met je profielnaam of profielfoto gelinkt zijn. Door het gebruiken van de Twitter knop heb je de mogelijkheid een bericht of een pagina uit het aanbod van upjers aan te bevelen op Twitter. Naast deze functies kunnen deze knoppen ook een automatische verbinding tussen websites en het platform creren.

Op het moment dat de plug-in van een ander platform geactiveerd is activeert je browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder van de plug-in in de Verenigde Staten. De inhoud van de plug-in wordt direct geladen van de servers van de aanbieders.

upjers heeft hierdoor geen invloed over de hoeveelheid gegevens die de beheerders van deze sociale media plug-ins vergaren, en informeren de gebruikers tot wat wij weten: We gaan er van uit dat het bezoek van deze website, evenals de bevestiging en het IP adres opgeslagen worden.

De implementatie van de sociale plug-in maakt het Facebook mogelijk informatie te vergaren dat de gebruiker de website van upjers heeft bezocht op het moment dat de gebruiker op dat moment in zijn of haar Facebook account is ingelogd. Facebook is op deze manier in staat continue je bezoeken te linken aan je Facebook account. Interacties met sociale plug-ins zoals de Vind ik leuk knop zorgen ervoor dat deze gegevens direct aan Facebook worden verzonden en hier worden opgeslagen. Als je geen lid bent van Facebook is het nog steeds mogelijk dat Facebook een IP adres opslaat, hoewel Facebook in Duitsland aangeeft dat deze IP adressen anoniem worden gemaakt. Als je lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via de websites van upjers gegevens over jouw aan je Facebook profiel linkt, dien je uit te loggen bij Facebook voordat je de upjers websites bezoekt.

Volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen zolang je niet op de +1 knop klikt. Derhalve persoonlijke gegevens alleen verzamelt en verwerkt wordt als de gebruiker is ingelogd, waaronder het IP adres.

Voor zover ons bekend, wordt alleen het IP adres en de URL van de website van upjers verzonden als er op de Twitter knop gedrukt wordt, en voor geen andere doeleinden gebruikt dan het laten zien van de knop.

In het geval dat de gebruiker een account heeft op een van de sociale media platforms, willen we de gebruiker er op wijzen dat de beheerder van het betreffende platform gegevens kan linken op het moment dat de plug-in is geactiveerd. Om dit te voorkomen logt de gebruiker uit bij het sociale netwerk voordat de websites of spellen van upjers bezocht worden.

Meer informatie over de doeleinden en de hoeveelheid gegevens die verzameld wordt, het verdere gebruik van deze gegevens bij de sociale media platform beheerders, en de rechten en privacy beveiligingsinstellingen verwijzen we de gebruiker naar het privacy beleid van de aanbieders van de plug-ins via de volgende links:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

We willen u er graag op wijzen dat het mogelijk is sociale media plug-ins te blokkeren doormiddel van plug-ins of add-ons zoals de Facebook blocker.

 

 

5. Omgang met de gegevens in gentegreerde spellen.

Enkele upjers spellen zijn gentegreerd in platvormen van sociale netwerken (vooral Facebook). Hier worden de spellen aangemerkt als zogenoemde Apps of Applicaties. Als u van deze spellen gebruik wilt maken wordt u gevraagd om goed te keuren dat upjers bijvoorbeeld de hier onderstaande gegevens verzameld/opslaat.

-     Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum

-     Profielafbeelding of de hierbij behorende URL

-     Het e-mailadres dat u bij uw Facebook registratie heeft gebruikt.

-     Locatie en informatie over het apparaat dat u gebruikt

-     Gebruikers ID nummer, welke gelinkt is aan openbare informatie op uw (Facebook) profiel.

-     Het gebruikers ID nummer van uw vrienden die met het spel verbonden zijn.

Door te bevestigen door op Toestaan te klikken stemt u automatisch in met de data verwerving, opslag en het gebruik van uw gegevens volgens dit privacy beleid. 

upjers wijst u er op dat de omvang van de informatie die upjers van Facebook ontvangt door bepaalde privacy instellingen benvloedt kan worden. Invloed op deze informatie kan onder andere door de volgende instellingen worden benvloed:

-     Controleren welke informatie u met/over uw Facebook vrienden deelt.

-     Het blokkeren van een applicatie, of het blokkeren van de toepassing om te verhinderen dat bepaalde informatie wordt verzameld.

-     Het negeren van specifieke spel uitnodigingen.

-     Het controleren wie uw activiteiten kunnen zien.

 

 

6. Direct/Nu spelen modus

In het geval upjers de mogelijkheid biedt een spel zonder de gebruikelijke registratie te spelen, ontvangt u een gast account. Door een tijdelijk gast account te gebruiken, is het onmogelijk om gebruik te maken van betaalde diensten. U wordt niet naar persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld e-mailadres) gevraagd. Maar krijgt via een gastnaam en een bijbehorend wachtwoord toegang tot het spel.

De gastnaam die voor het gebruik van een gast account is aangemaakt zal na een bepaalde tijd, (die in het spel vermeld wordt) na uw registratie worden verwijderd. Uw persoonsgegevens verkregen na de daadwerkelijke registratie zullen worden gebruikt zoals in dit privacy beleid staat omschreven.

 

 

5 Toegang tot persoonsgegevens

Op verzoek zal upjers u zonder kosten informeren over alle over u opgeslagen gegevens. Deze informatie is altijd in elektronische vorm en in het algemeen via e-mail.

 

 

6 Websites van derden / Links

Indien je wordt doorgestuurd naar een andere website die niet wordt beheerd door upjers, via een link die te vinden is op een van de websites en spellen van upjers wijst upjers je erop dat dit privacy beleid niet voor websites van derden geldt. upjers kan niet verantwoordelijk worden gesteld

voor de wijze waarop de eigenaar van websites van derden met de gegevens van de gebruiker omgaat. In het bijzonder, is upjers niet verantwoordelijk voor websites die niet hetzelfde privacy beleid als upjers voeren. upjers raad de gebruiker dan ook dringend aan het privacy beleid op websites van derden eerst goed door te lezen.

 

7 Wijziging van het Privacy beleid

upjers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, echter zal upjers zich altijd aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming houden. upjers geeft het advies om iedere keer als u deze websites bezoekt, te kijken naar het huidige privacy beleid. Mocht upjers de persoonlijke gegevens van gebruikers in een grotere mate dan voorheen gaan gebruiken, dan zal upjers de gebruiker natuurlijk op voorhand informeren.

 

Geldig vanaf september 2013

 

 

Leverancier van de diensten:

upjers GmbH

Directeur: Klaus Schmitt

Adres: Hafenstrae 13, 96052 Bamberg, Duitsland


E-mail: mail@upjers.com (no support)

Telefoon: +49-951/5109080 (no support)

Fax: +49-951/510908102 (no support)

 

Kantongerecht: Lokaal gerechtshof van Bamberg

Registernummer: HRB 5558


BTW-nummer: DE275673923Toezichthouder privacybeleid:

E-mail: datenschutzbeauftragter@upjers.com