AGV en consumenteninformatie - Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn de inhoud van de relatie tussen upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (exploitant) en de gebruikers (gebruiker) van de elektronische amusementsdiensten (de diensten). De algemene voorwaarden zijn slechts een deel van het contract indien de exploitant schriftelijk akkoord gaat. Met de registratie van de gebruiker in het spelletjes Portaal of voor een dienst, (d.w.z. door het versturen van een verzoek om een toegang te creëren (een account te openen) en met het inloggen op het platform, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor het verdere gebruik van de diensten tellen ook de toekomstige voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten, toekomstige contracten, offertes, diensten en leveringen van de exploitant.

 2. De gebruikersvoorwaarden worden op het spelersportaal van upjers en in het kader van de bijbehorende diensten bekend gemaakt. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen op een opslagmedia worden opgeslagen, of uitgeprint. Op aanvraag kunnen de gebruikersvoorwaarden echter ook toegestuurd worden.

 3. Daarnaast, of als aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden gelden de spelregels en instructies, die bij desbetreffende dienst aangegeven staan.

 4. De services zijn uitsluitend voor gebruik van de speler (Volgens §13 BGB) zelf. Het gebruik van de diensten is uitgesloten voor financieel gewin of andere commerciële doeleinden. Het gebruikersrecht geldt voor alle personen die op het moment van de aanmelding een leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de diensten met instemming van de wettelijke voogd.

 5. Op het moment van aanmelding verzekerd de gebruiker uitdrukkelijk zijn meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid. Dat wil zeggen dat er bij minderjarigheid instemming is van de wettelijke voogd.

 6. De gebruikersovereenkomst begint met de aanmelding van de gebruiker op het spelportaal of een bepaalde dienst en door de aanvaarding van de aanvraag door de exploitant in de vorm van het aanmaken van een account. Het eindigt met de beëindiging van het gebruikersaccount door de gebruiker, zoals door de verwijdering van het account, of door blokkering of verwijdering van het account door de exploitant, en door opzegging door de exploitant.

 7. Met het versturen van het aanmeldingsformulier komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen gebruiker en de exploitant (hieronder valt ook “het verzoek om een account te openen”). Hiervoor moeten alle velden van het inschrijfformulier volledig en naar waarheid worden ingevuld.

 8. De overeenkomst tussen de exploitant en de gebruiker, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, gaan in op het moment dat de gebruiker een account aanmaakt of gebruik maakt van aanvullende diensten die aangeboden worden door de exploitant. Toegang tot het account wordt door de exploitant onmiddellijk na de aanvraag verstuurd naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. De ontvangstbevestiging hiervan vormt geen onderdeel van de bindende acceptatie van de gebruikersovereenkomst. Deze bevestiging kan echter worden gecombineerd met de verklaring van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Omvang van de levering en de diensten

 1. De exploitant geeft de gebruiker de mogelijkheid de deelname aan zijn diensten, in zijn huidige hoedanigheid te gebruiken, middels het toegankelijk stellen via internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische eisen voor deelname aan de diensten.

 2. De gebruiker heeft geen aanspraak op gebruik van de diensten van de exploitant. De exploitant behoud zich dan ook uitdrukkelijk het recht voor, een aanmelding tot een of meerdere diensten zonder gegronde redenen te weigeren of te beperken.

 3. De exploitant garandeert niet dat de diensten aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. De exploitant accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de diensten niet aan het beoogde doel van de gebruiker voldoen.

 4. De gebruiker wordt erop gewezen, dat een voortdurende en een volledige beschikbaarheid van diensten voor de gebruikers niet mogelijk is. De exploitant waarborgt een gegarandeerde beschikbaarheid van de diensten, gedurende 92% (tweeënnegentig procent) gemiddeld per jaar. Uitgezonderd voor tijden wanneer de servers ontoegankelijk door technische of andere problemen die niet kunnen worden beïnvloed door de exploitant (overmacht, schuld door derden, enz.), en de perioden waarin werk en/of onderhoud doorgevoerd wordt. De exploitant kan de toegang tot de diensten beperken, als het gaat om de veiligheid van het netwerk, met name het vermijden van ernstige storingen van het netwerk, software of de opgeslagen gegevens.

 5. De diensten zijn voortdurend onderhevig aan verdere ontwikkeling, aanpassing en verandering. Om deze reden, kan de exploitant de inhoud, optische, technische en andere weergaves van haar diensten ten alle tijde aanpassen. Een claim van de gebruiker om te voldoen aan bepaalde technische voorwaarden of situaties is niet mogelijk. De gebruiker heeft enkel het recht de diensten te gebruiken in zijn huidige vorm. De gebruiker kan zich niet beroepen op de weergave van de diensten ten tijde van het tot stand komen van de gebruikersovereenkomst.
  De exploitant behoudt zich het recht voor, het leveren van de diensten zonder opgaaf van redenen, ten alle tijde te kunnen staken. In dit geval kan de gebruiker volgens § 3 lid 5 a) zijn vooruitbetaalde kosten voor eventuele extra diensten (bijvoorbeeld voor Premium eenheid) terugvorderen, of als tegoed laten wegzetten bij andere diensten van de exploitant. Overige vorderingen van gebruiker wegens het opheffen van de dienst zijn uitgesloten.

 6. Hints, tips en adviezen tegen het einde van de diensten, die de exploitant en zijn medewerk(st)ers zoals zijn plaatsvervangende agenten en zelfstandige werknemers verlenen, zijn niet bindend. De gebruiker is niet gerechtigd op enige vorm van compensatie uit de nadelen die hieruit kunnen voortvloeien.

 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden van de diensten, zijn de ter beschikking gestelde diensten van de exploitant kostenvrij. De bepalingen van §3 "Premium eenheid" blijven hierdoor onaangetast.

§3 Premium eenheid, aanvullende diensten en betalingsvoorwaarden

 1. De exploitant biedt haar gebruikers de mogelijkheid een zogenoemde Premium eenheid (Coins, Diamanten, Kolen, Kronen, Edelstenen ...) te kopen voor echt geld bij verschillende diensten. De kosten van deze Premium eenheden zijn op de website van de dienst aangegeven. Een aankoop van deze eenheden valt onder aparte voorwaarden die via een aparte pagina en duidelijk omschreven aankoopproces (koopovereenkomst) vermeld zijn. Het aankoopproces is voltooid door op de "kopen" knop te klikken. Door hierop te klikken bevestigd de gebruiker een juridisch bindende intentie verklaring die hem of haar verplicht de respectievelijke kosten te betalen bij het afsluiten van dit contract.

 2. Met behulp van deze Premium eenheid heeft de gebruiker de mogelijkheid om enkele aanvullende diensten te gebruiken in vergelijking met een normaal account. Het kopen van additionele diensten is geen apart contract slechts een eenzijdige verplichting (koopovereenkomst) van de gebruiker zoals geschreven in lid 1 van paragraaf 3. De exacte omschrijving van de aanvullende diensten, en de hoeveelheid benodigde Premium eenheid voor die aanvullende dienst, is te vinden op de website van de respectievelijke dienst, en varieert afhankelijk van de dienst. De Premium eenheden zijn alleen geldig voor de dienst waarvoor ze zijn gekocht en zijn niet overdraagbaar. De geldigheid van de Premium eenheid is beperkt tot 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

 3. Voor de aanvullende diensten gelden in aanvulling op deze voorwaarden, de gebruikersbeschrijvingen als aanvullende voorwaarden. De exploitant behoudt zich het recht om de aard, omvang en inhoud van de aanvullende diensten te veranderen.
  De exploitant behoudt zich, in het bijzonder, het recht voor, gedurende de verdere ontwikkeling en aanpassingen, enkele diensten te wijzigen, niet meer aan te bieden en/of deze kosteloos in de diensten te integreren.

 4. Een verplichting tot aankoop van Premium eenheden bestaat er niet. De extra diensten kunnen uit eenmalige extra's bestaan, of tijdelijke beperkt zijn. Tijdelijke beperkte opties verdwijnen weer na het verstrijken van de geboekte tijd, en kunnen dan verlengd worden als de dienst nog steeds door de exploitant aangeboden wordt.

 5. Een terugbetaling of tegoed voor gekochte en het gebruik van de aanvullende diensten door het gebruik van Premium eenheden, is in principe niet mogelijk. Dit is niet van toepassing als de diensten volgens het bepaalde in §4 opgeheven zijn. Dit is ook niet van toepassing indien de diensten, de geboekte aanvullende diensten door de gebruiker, door de exploitant worden gewijzigd tijdens de afgesproken gebruiksduur van de overeenkomst, worden ingezet of gratis aangeboden.

  a. Premium eenheid dat met echt geld is gekocht kan binnen tien weken voordat de service wordt beëindigd omgeruild worden voor een andere (door de gebruiker gekozen) service van de exploitant. De gebruiker kan ook kiezen voor een terugbetaling van de Premium eenheid die binnen tien weken met echt geld gekocht is voordat de exploitant de service beëindigd. De gebruiker dient hiervoor een verzoek in schriftelijke vorm te wenden aan support@upjers.com binnen tien weken na de aankoop van de Premium eenheid.

  b. Indien de gebruiker voor het toekomstige gebruik Premium eenheden heeft gebruikt en deze niet kan gebruiken door toedoen van de exploitant. (Bijvoorbeeld het opheffen van de service, het gratis maken van de aanvullende functies of permanente onbeschikbaarheid van de aanvullende diensten), zal de exploitant bij voorkeur andere aanvullende diensten als vergoeding aanbieden, dan wel het tegoed terug betalen (vastgestelde waarde van de Premium eenheid) aan de gebruiker.
  De gebruiker behoudt het recht om het contract voor de aanvullende onbruikbare diensten, met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals omschreven in §8 lid 4. Verdere aanspraken door de gebruiker zijn niet mogelijk.

 6. Voor het gebruik van aanvullende diensten, is de exploitant gerechtigd kosten in de vorm van de Premium eenheden van te voren in rekening te brengen. De kosten voor de Premium eenheden worden bij het afsluiten van het contract, dat wil zeggen met bevestiging van de Premium eenhedenaankoop, onmiddellijk opeisbaar. De exploitant biedt verschillende betalingsmogelijkheden. De gebruiker heeft niet het recht om van de exploitant andere betaalmethoden te verlangen of het recht hierop te eisen. De vergoedingen worden geïnd volgens de keuze van de gebruiker. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de aanbieders van betaaldiensten, afhankelijk van de gekozen betaalmethode slechts een deel van het gevorderde bedrag naar de rekening van de exploitant bijschrijven. Behalve in het geval van een geldige herroeping, wordt deze restitutie beperkt tot het netto bedrag dat door de exploitant is ontvangen. Het door de betaaldiensten ingehouden bedrag wordt niet door de exploitant vergoed.

 7. In geval van wanbetaling, is de exploitant gerechtigd, de aanvullende diensten op te heffen, alsmede per direct de toegang tot het account van de gebruiker te blokkeren. De verplichting van de gebruiker tot betaling blijft echter ongewijzigd bestaan.

 8. Ontstane kosten van de exploitant, door de gebruiker verantwoordelijk ontstane gedrag voor annulering of terugboeken van betalingen, die betaald de gebruiker aan de exploitant. De exploitant is gerechtigd de kosten, tezamen met het oorspronkelijke bedrag, terug te vorderen.

 9. Een vordering aan de exploitant, kan de gebruiker alleen doen met onbetwiste en met een rechtsgeldige vastgestelde tegenvordering. De gebruiker kan zijn terugbetalingsrecht alleen doen gelden wanneer zijn tegenvordering op hetzelfde contract is gebaseerd. De toewijzing van vorderingen van gebruiker tegen de exploitant aan derden zijn uitgesloten. De toewijzing van de vorderingen van de gebruiker tegen de exploitant aan derden is uitgesloten.

§4 Herroepingsrecht omtrent Premium eenheden en aanvullende diensten

Herroepingsrecht:

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk intrekken. Deze termijn gaat in op de dag dat de betaalovereenkomst werd afgesloten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefoon: +49 (0) 951-510908
Fax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com

op een schriftelijke (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) wijze kennis te geven van uw beslissing om dit contract te ontbinden.

U kunt hierbij gebruik maken van het volgende voorbeeld om uw contract te ontbinden. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.


Voorbeeldformulier ontbinden contract (Herroepingsrecht):

(Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht en uw contract te ontbinden vult u dit formulier in en stuurt het naar ons toe.)

 • Aan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
 • Hiermee herroep(en) ik/wij () het door mij/ons () afgesloten contract van de aankoop van de volgende goederen ()/ de levering van de volgende dienst ()
 • Besteld op ()/ontvangen op ()
 • Na(a)m(en) van de gebruiker(s)
 • Adres van de gebruiker(s)
 • Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij een herroeping op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voor de beëindiging van de overeenkomst is het voldoende uw wens binnen de termijn van 14 dagen kenbaar te maken.

Gevolgen van het ontbinden van het contract:

Indien u het contract ontbind betalen wij alle aankopen die wij ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan doordat u kiest voor een manier van verzenden die afwijkt van de standaard, de goedkoopste manier van verzending die wij aanbieden) onmiddellijk en binnen veertien dagen startend vanaf het moment waarop wij uw verzoek van uw herroeping hebben ontvangen. Om de terugbetaling te maken zullen we gebruik maken van de manier die u gebruikt heeft om uw betaling te maken, tenzij expliciet anders overeengekomen; in geen geval zult u voor deze terugbetaling kosten maken.

Einde Herroepingsrecht

Bijzondere opmerking: Vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig, als upjers is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, nadat u expliciet heeft aangegeven dat upjers met de uitvoering van de overeenkomst dient te beginnen en nadat u expliciet heeft bevestigd, door toestemming te geven, dat u de mogelijkheid om van het herroepingsrecht gebruik te maken verliest op het moment dat upjers begint met de uitvoering van de overeenkomst.

§5 In gebreke blijven/ garantie aanspraken

 1. De exploitant biedt de gebruiker toegang tot de diensten en aanvullende diensten, zoals ze in de actuele versie beschikbaar zijn. De gebruiker kan geen aanspraak maken op vrijstelling of een composities nuttig voor een bepaalde toestand/ functionaliteit van de diensten en aanvullende diensten.

 2. De gebruiker is zich ervan bewust dat de exploitant de tot beschikking gestelde software die benodigd is voor het leveren van de diensten (zoals alle software) nooit volledig foutloos kan zijn. Van in gebreke blijven is dan ook enkel sprake als de speelbaarheid ernstig en door nalatigheid veroorzaakt gestoord wordt.

 3. Ter bescherming van de gebruiker, en in het bijzonder voor bewijsvoering, wordt de gebruiker aanbevolen dat alle klachten schriftelijk of via e-mail aan de exploitant worden gericht.

 4. Uitgesloten van iedere claim op vergoeding zijn storingen die veroorzaakt worden door externe omstandigheden (overmacht, enz.) die niet onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. Of door de gebruiker verantwoordelijk exploitatie fout of niet door de exploitant uitgevoerde of niet toe te schrijven aan het aangaan van aanpassingen of andere manipulaties.

 5. Juridische garanties worden niet geaccepteerd door de exploitant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

§6 Aansprakelijkheid

 1. Zover de exploitant zijn diensten gratis aanbiedt is de aansprakelijkheid beperkt tot schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 2. Zover de exploitant zijn diensten voor een vergoeding aanbiedt is hij onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid.

 3. Bij lichte nalatigheid is de exploitant alleen aansprakelijk bij het breken van contractuele verplichtingen. Ook zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de rechtspraak zijn zulke plichten die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving van de gebruiker vertrouwen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de voorzienbare schade.

 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij schade aan lijf en leden. Verder zijn ze niet van toepassing indien de schade is gebaseerd op de schending van een fundamentele of essentiële contractuele verplichting of schending van een overeenkomst. De aansprakelijkheid van de exploitant op grond van de wet productaansprakelijkheid, alsook in het kader van §44a TVG blijft onaangetast.

 5. Bovenstaande uitsluitingen van de aansprakelijkheid en beperkingen zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant, met name betreffende ten behoeve van de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders, werknemers, medewerkers, moderators, operators en andere vertegenwoordigers van de exploitant.

 6. De exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina's, die door directe of indirecte verwijzingen (“Links”) op de sites van de exploitant voorkomen. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de daaraan gekoppelde websites. Voor de inhoud van deze sites, zijn enkel de eigenaars van de respectievelijke sites zelf verantwoordelijk. Controles van de gekoppelde gegevens zullen door de exploitant niet worden gedaan. Overtredingen van de vreemde inhoud aan de van toepassing zijnde wetten zijn niet bekend bij de exploitant. Bij een dergelijke melding zal de link vanzelfsprekend per direct verwijderd worden.

 7. Een verandering in de bewijslast ten nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovengenoemde verordeningen

§7 Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker is verplicht, zijn inloggegevens voor de diensten geheim te houden. Het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

 2. De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts een account te gebruiken voor elke spel op 1 server op hetzelfde moment. Het gebruik van meerdere accounts op 1 server (het zogenoemde multi-accounting) is niet toegestaan.

 3. Het gebruik van externe scripts, of programma's ter automatiseren van het gebruik van de diensten (zogenoemde bots) zijn voor de gebruiker niet toegestaan.

 4. Het is de gebruiker niet toegestaan om een voordeel te behalen in het spel door programmeerfouten of hiaten (de zogenaamde bugs). Reeds verkregen voordelen kunnen door de exploitant worden vereffend dan wel teruggedraaid. De gebruiker houdt daadwerkelijke of moedwillig veroorzaakte bugs of onregelmatigheden geheim, en stelt de exploitant onmiddellijk op de hoogte van het bestaan hiervan.

 5. De gebruiker is eraan gebonden, bij het gebruik van de diensten, geen plaatjes, links, namen, woorden of andere uitingen van beledigende, politieke, reclamedoeleinden, seksistische, pornografische, of andere moreel verwerpelijke of aanstootgevende inhoud te gebruiken. In het bijzonder geen racistische evenals rechts- of links-extremistische inhoud te verspreiden. Bovendien verplicht de gebruiker zich om geen gebruik te maken van wettelijk beschermde begrippen, namen, afbeeldingen of foto’s. In geval van twijfel dient de gebruiker de door de exploitant aangeduide inhoud onmiddellijk te verwijderen. Anders heeft de exploitant het recht deze zelf te verwijderen.

 6. De aanwijzingen van de exploitant en zijn medewerkers, net als die van zijn moderators en vrijwilligers moeten door de gebruiker opgevolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor de aanwijzingen van de administrators en moderators, van de bij de betreffende dienst behorende forums.

 7. Een verwijtbare schending van de bovengenoemde taken geeft de exploitant het recht van onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker van verdere deelname aan het desbetreffende dienst en het blokkering of verwijdering van het betrokken account van de gebruiker. Een terugbetaling of een vervangende waarde voor een of meerdere accounts op het moment van blokkering of verwijdering, gebeurt niet. Ook de creditering van Premium eenheid of reeds geboekte aanvullende diensten zullen niet vergoed worden.

§8 Opheffen account

 1. De gebruiker heeft het recht, zijn deelname aan enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn te beëindigen.

 2. De exploitant heeft het recht, enkele, meerdere, of alle diensten ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, indien de diensten worden aangepast.

 3. Als de gebruiker vooraf via Premium eenheden extra diensten voor een bepaalde looptijd heeft gekocht dan is voor deze looptijd het recht van de gewone opzegging uitgesloten.

 4. Het recht van beide partijen om op elk tijdstip door welke oorzaak ook, de overeenkomst voor het gebruik van de (aanvullende) diensten te beëindigen, blijft onaangetast door de bovengenoemde voorschriften.

 5. Indien de exploitant gebruik maakt van zijn recht tot opzegging uit bijzondere grond, van de (aanvullende) diensten van de overeenkomt, worden de gebruikers de door hen vooraf betaalde Premium eenheden voor zover niet ten gelde gemaakt, terug betaald, of als tegoed gegeven. Verdergaande aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen in deze voorwaarden.

 6. De exploitant is in het bijzonder, doch niet uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van het opheffen van de diensten op bijzondere grond, indien:

  • de gebruiker met het betalen van de overeenkomst, met een bedrag van tenminste 5 euro in gebreke blijft, en ondanks tweevoudige aanmaning niet betaald heeft;
  • De gebruiker opzettelijk de regels schendt en ondanks de herhaaldelijke waarschuwing hiermee doorgaat. Een waarschuwing is niet noodzakelijk indien voor de exploitant gedrag werkelijk ontoelaatbaar is, hetzij in het geval van ontoelaatbaar gedrag. (bijv. Meerdere accounts, of criminele handelingen);
  • de gebruiker zijn account 4 weken lang, en ondanks een herinnering, niet gebruikt heeft.
 7. Wanneer het service platform niet de mogelijkheid biedt om een account op te heffen, moet een opzegging via tekst (e-mail) plaatsvinden met de reden voor het opheffen van de account. Een speciaal verzoek voor het opheffen van een account dient altijd met opgaaf van een reden te zijn.

 8. Vanwege technische redenen moet er bij het definitieve opzeggen van een gebruikersaccount steeds rekening gehouden worden met een vertraging van enkele dagen.

 9. In het geval van een terechte beëindiging door de exploitant, wegens gegronde redenen, heeft de gebruiker geen recht op verdere toegang of terugvorderen van tegoeden of extra diensten.

§9 Schriftelijk

Ondergeschikt aan deze algemene voorwaarden, zoals wijzigingen, aanvullingen en opheffen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook voor de verandering van schriftelijke afspraken. Hierdoor worden de geldigheid van individuele of expliciete contractuele afspraken niet aangetast.

§10 Overdracht van rechten

De rechten van de inhoud die een gebruiker in het kader van de service post, behoren toe aan de gebruiker. Met het invoeren van de inhoud geeft de gebruiker de exploitant een simpele, gratis licentie voor het gebruik van de inhoud die op elk moment ingetrokken kan worden in het bijzonder door het recht van beschikbaarstelling.

§11 Salvatorische clausule en overige zaken

 1. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

 2. Voor deze algemene voorwaarden, en alle op basis van deze voorwaarden afgesloten overeenkomsten, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Toepassing van het Weens koopverdrag op de verkoop van goederen en onenigheden met bepalingen van het Duitse internationale privaatrecht zijn uitgesloten.

 3. Voor het geval de gebruiker zijn woon- of verblijfplaats verplaatst naar een verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland, blijft de vestigingsplaats van de exploitant rechtsgebied. Dit geldt ook als de woon- of verblijfplaats van de gebruiker op het moment van de klacht niet bekend zijn.

 4. De exploitant behoudt zich het recht toe, om deze voorwaarden met het oog op de toekomst op elk gewenst moment aan te passen, of aan te vullen, indien zij dit nodig acht. (Bijvoorbeeld door aanpassing van wetten enz.) en de gebruiker zal daardoor naar eer en geweten niet opzettelijk benadeeld worden. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen de gebruiker op een gepaste manier ter kennis gegeven worden. Hetzij door een bericht passend in het kader van de service, hetzij door het sturen van een e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. In ieder geval zal de gebruiker bij de eerstvolgende login op de hoogte gebracht worden.

 5. De gebruiker kan na de kennisgeving en binnen een (1) maand bezwaar maken tegen de verandering van de voorwaarden. Het wordt de gebruiker aanbevolen om het bezwaar schriftelijk of per e-mail te versturen, met de bewijsdoeleinden, naar de exploitant te sturen.

 6. Indien de gebruiker de veranderde voorwaarden niet binnen de termijn van een (1) maand na kennisgeving bezwaar maakt bij de exploitant of in de tussentijd verder gebruik maakt van de diensten, worden de veranderde of aanvullende voorwaarden als akkoord bevonden. Maakt de gebruiker binnen de opzegtermijn van een maand bezwaar, zijn beide partijen gerechtigd, de overeenkomst met een opzegtermijn van een (1) maand te beëindigen. Zover er niet reeds op grond van §8 een grond tot opzegging bestaat. Tot het moment van de beëindiging gelden de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden.

 7. Eventuele tegoeden die vóór de wijzigingen zijn aangeschaft, zullen de gebruiker verhoudingsgewijs worden vergoed, verdere aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten.

 8. De exploitant zal in de kennisgeving van de wijzigingen van de voorwaarden, nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot annuleren van de overeenkomst en het maken van bezwaar, over de termijn, en over de juridische gevolgen, en met name over de gevolgen van het maken van geen bezwaar.

 9. De gebruiker wordt geadviseerd om voortdurend op de hoogte te blijven van de algemene voorwaarden en het rechtmatig gebruik van de diensten.

Geldig vanaf: Juni 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (geen Support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (geen Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (geen Support)

Vestigingsplaats: Amtsgericht Bamberg
Handelsregister: HRB 5558

Btw-identificatienummer: DE275673923


Privacybeleid

Privacybeleid

Wij, de upjers GmbH, gezeteld te Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Duitsland, zijn eigenaren en beheerders van de website www.upjers.com en verzamelen zo nodig bepaalde informatie van onze bezoekers.

In het volgende privacybeleid leert u wat wij doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dit doen. Bovendien vertellen we u ook hoe we uw informatie beschermen, wanneer de gegevens worden verwijderd en wat uw privacyrechten zijn.

Allereerst: wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en beschermen uw privacy zo veel mogelijk. Maar we willen volledig open zijn: internet leeft van gegevensuitwisseling en heeft nog steeds veel gaten in de beveiliging. Zelfs als uw gegevens worden gecodeerd wanneer u onze website bezoekt, is er altijd een restrisico bij het uitwisselen van informatie met externe websites. Als u een andere website bezoekt, bijvoorbeeld via een link op onze website, houd er dan rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op deze externe website.

Inhoudsoverzicht:

1. Verantwoordelijk–Tot wie kan ik me wenden?

Verantwoordelijk voor deze website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Mail: mail@upjers.com

Klanten-Support:

Support-formulier: https://support.upjers.com/de/start

Email: support@upjers.com

2. Verantwoordelijke voor het privacybeleid

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens. Als u specifieke vragen heeft over uw gegevens, hun verwijdering of uw rechten, is er een directe mogelijkheid om contact op te nemen met de gegevensbescherming via het e-mailadres datenschutzbeauftragter@upjers.com. Als u een schriftelijk verzoek wilt indienen, is het achtervoegsel "privacy" of „databescherming“ voldoende.

3. Wat zijn mijn rechten?

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw privacyrechten of als u een van uw onderstaande rechten wilt doen gelden:

 • Intrekkingsrecht gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om een eerdere toestemming voor een nieuwsbrief ongedaan te maken)
 • Recht op informatie gem. Art. 15 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u weten wilt , welke data wij van u opgeslagen hebben)
 • Correctie gem. Art. 16 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden, als u uw email heeft veranderd en u wilt dat we uw oude email adres moeten vervangen)
 • Verwijderen gem. Art. 17 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat wij bepaalde data moeten verwijderen, die we van u hebben opgeslagen)
 • Beperking van verwerking gem. Art. 18 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat we uw email adres niet verwijderen, maar alleen mogen gebruiken voor absoluut noodzakelijke emails)
 • Dataoverdraagbaarheid gem. Art. 20 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om uw, bij ons opgeslagen data in een gecomprimeerd formaat te verkrijgen, b.v. om ze aan een andere website ter beschikking te stellen)
 • Tegenstrijdigheid gem. Art. 21 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u het niet, met de hier aangegeven reclame of analysemethodes eens bent)
 • Bezwaarrecht zij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gem. Art. 77 Abs. 1 DSGVO (b.v. U kunt zich met bezwaren ook rechtstreeks tot de databeschermingsautoriteiten richten)

4. Verwijderen van data en opslagduur

Tenzij anders aangegeven , verwijderen we uw data zodra ze niet meer nodig zijn. Een blokkering of verwijdering van uw gegevens vindt ook plaats als de wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de opslag nodig is voor de uitvoer of afsluiting van een contract. Bepaalde data moeten mogelijk langer worden bewaard om juridische redenen. U kunt natuurlijk altijd informatie opvragen over de opgeslagen gegevens.

5. Hoe worden uw persoonlijke data beschermd?

We zullen alle redelijke en passende maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die we opslaan te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Hiervoor hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om eventuele vermeende datalekken aan te pakken.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke informatie is misbruikt, verloren gegaan is of dat een onbevoegdee toegang tot uw data heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en neem contact op met de contactgegevens hierboven!

6. Bezoek aan de website

Als u alleen maar rond wilt kijken op onze website, zullen wij geen persoonlijke data van u opslaan, met uitzondering van data, die uw browser aanleverd, om het bezoek aan onze website mogelijk te maken, zoals:

 • Ongevaarlijke plaatsbepaling aan de hand van IP-Bereik (alleen het land van herkomst)
 • Internet-aanbieder (b.v. Kabel Duitsland of Duitse Telecom)
 • Datum en tijd (b.v.. 11:45 op 25.05.2018)
 • Browser (b.v.. Chrome of Safari)

De op deze manier verkregen data kunnen niet teruggevoerd worden op u en dienen alleen anonieme statistische doelen voor het optimaliseren van onze website.

Doel van de tijdelijke opslag van data aan het begin is het zekerstellen van de verbinding, als ook de bereikbaarheid en de correcte weergave van onze website.

rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang dat, in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese vereisten inzake gegevensbescherming als uiteengezet in artikel 6, lid 1. f DSGVO werd onderzocht.Volgens deze vereisten maakt ons belang bij een veilige en probleemloze levering van onze diensten het gebruik van de bovenstaande technische gegevens mogelijk, die vanwege hun aard een extreem lage inbreuk maakt op de informatieve zelfbeschikking van de bezoekers. .

7. Aanvragen aan klanten support

U heeft altijd de mogelijkheid om u met ons klanten support in verbinding te stellen. Bij het klikken op „Support“ op onze websites wordt u verder geleidt naar https://support.upjers.com/nl/start. Een aanvraag is daarnaast ook per email aan support@upjers.com mogelijk.

U kunt de volgende vragen van ons verwachten:

 • Gebruikersnaam of log-in naam
 • User ID
 • upjers ID
 • E-Mail-adres
 • Indien van toepassing, betalingsdienstaanbieder
 • Mededeling of supportvraag
 • Plugins (b.v. Adobe Flash)
 • Besturingssysteem (b.v. Mac OS)
 • Hardware (b.v. Intel processor)
 • Browser

Als beschermingsmaatregel loopt de supportaanvraag over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van gegevensminimalisatie toe en registreren alleen de gegevens die daadwerkelijk in het supportformulier zijn vereist. Na een succesvol contact met u en het beëindigen van de support, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Doel van de gevraagde data is enkel en alleen de contactopname en het klantensupport met u, waarvoor de data alleen gebruikt worden

Rechtsgrond is uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO), die u geeft door contact op te nemen met ons support.

8. Downloaden van Apps

Via onze website kunt u d.m.v. een link ook bij onze spelaanbiedingen voor mobiele apparaten (hierna te noemen: Apps) in de App Stores belanden.

Bij het downloaden van een app wordt de vereiste informatie verzameld in de betreffende app store, met name het tijdstip van downloaden, de titel, de taalversie en een adverteerder-ID / individuele apparaatcode. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. De app-stores geven informatie over hun omgang met persoonsgegevens in hun eigen privacybeleid. Wij verwerken gegevens binnen het toepassingsgebied van de app, voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat, het aanbieden van de betreffende game en de afhandeling van in-game-aankopen.

Raadpleeg het privacybeleid van onze mobiele applicatie voor meer informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de apps ( https://de.upjers.com/mprivacy).

9. Registratie

U hebt ook de mogelijkheid om u op onze website te registreren en vervolgens op elk gewenst moment een gebruikersaccount aan te vragen. Om u bij ons te registreren, zijn de volgende gegevens vereist:

 • E-Mail-adres
 • Gebruikersnaam of log-in naam
 • Wachtwoord

Als Beschermingsmaatregel loopt de verwerking van de, door u gegeven data, over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van dataminimalisatie toe en slaan alleen de gegevens op die daadwerkelijk nodig zijn. Gebruik alstublieft uw echte naam of die van een andere persoon niet als gebruikersnaam. Bovendien zullen we u toewijzen aan een land op basis van het IP-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden opgeslagen om u het juiste aanbod van betaalmethoden te tonen. U kunt de keuze ten alle tijden veranderen. Nadat u een gebruikersaccount hebt gemaakt, worden uw gegevens opgeslagen totdat u besluit afzonderlijke gegevens te veranderen of het volledige gebruikersaccount te verwijderen.

Doel van de gevraagde gegevens zijn het creëren van een gebruikersaccount voor het gebruik van onze browsergames en geavanceerde functies op de website (bijv. In-game nieuws, forumberichten). Registratie is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of de gebruikersgegevens kunnen worden verwijderd.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese databeschermingsvereisten uit Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die u geeft door het insturen van het registratieformulier.

10. Gebruik van geïntegreerde spellen / extra functies

Sommige upjers-games zijn ingebed in sociale netwerken (bijv. Facebook). Daar worden de spellen bijvoorbeeld aangeduid als zogenaamde "apps" of "toepassingen". Bovendien kunnen individuele games aanvullende functies bieden die interactie met andere spelers mogelijk maken in verband met een bepaald netwerk (bijv.Twitch-extensies). Het respectievelijke netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gegevensbewaking die voldoet aan de gegevensbescherming en informeert de gebruikers in een afzonderlijk privacybeleid (vgl. Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice/). We willen u er echter op wijzen dat een netwerk u kan vragen toestemming te verlenen voor de overdracht van persoonlijke informatie als u een geïntegreerd upjers-spel of extra functies in een netwerk wilt gebruiken. In het geval van Facebook kunnen de volgende gegevens worden beïnvloed:

Voor-, achternaam, geslacht, geboortedatum

 • Profielfoto of bijbehorend URL
 • Log-in E-Mail adres, die bij de registratie op Facebook, ingegeven is
 • Locatie- en toegangsapparaten
 • User-ID-Nr., die gekoppeld is aan openbaar beschikbare informatie (op Facebook)t
 • User-ID-Nr. van je vrienden die ook verbonden zijn met het spel.

Als u akkoord gaat met een gegevensoverdracht, kan het netwerk gegevens naar upjers verzenden. upjers verwerkt dergelijke gegevens alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het aanbieden van het spel of de extra functies. upjers wijst erop dat u de hoeveelheid informatie die het netwerk verspreidt, kunt beïnvloeden door gebruik te maken van privacy-instellingen. In het bijzonder kunt u invloed uitoefenen op:

 • De controle over welke informatie uw Facebook vrienden met of over u delen,
 • Het blokkeren van speciale toepassingen, of ze verhinderen bepaalde informatie over u te verspreiden.
 • Het negeren van bepaalde spel-uitnodigingen,
 • Wie uw activiteiten kan bekijken.

11. Sociaal aanmelden en sociaal inloggen

Naast handmatige registratie bieden we u de mogelijkheid om u rechtstreeks te registreren met een bij een ander platform bestaande gebruikersaccount. (bijv. Facebook en Amazon)
Als u deze manier van registreren wilt gebruiken, wordt u , na het maen van de keuze van het platform omgeleid naar de pagina van de betreffende provider en wordt u door de login geleid.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform. We gebruiken de login niet om persoonlijke informatie zoals vriendenlijsten of contacten te openen of op te slaan. Een permanente link tussen uw gebruikersaccount en de gebruikersaccount op Facebook en Amazon vindt niet plaats.
Beide netwerken hebben zich aangesloten bij de standaard contract clausule en daarmee gewettigd tot mogelijke data uitwisseling in de VS. (Voor meer informatie, raadpleeg de respectieve privacyverklaringen.) We weten niet welke gegevens de sociale netwerken verzamelen tijdens het registratieproces of hoe gegevens worden gekoppeld. Zie de privacyverklaringen van Facebook ( https://www.facebook.com/privacy/explanation) en Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 ) voor meer informatie

Het doel van de gevraagde gegevens is de registratie via een bestaande gebruikersaccount voor het gebruik van uitgebreide functies op de website. Registratie via de sociale netwerken is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of het gebruikersaccount kan worden opgezegd.

De wettelijke basis is uw toestemming overeenkomstig de Europese vereisten inzake gegevensbescherming uiteengezet in artikel 6, lid 1, a DSGVO, die u geeft door de cookies aan accepteren

-

12. Communicatie in games

De games die we uitvoeren bieden verschillende manieren om met ons of andere spelers te communiceren. We gebruiken automatische filtersystemen die massa-mailing of aanstootgevende, gewelddadige, obscene racistische of anderszins aanstootgevende of promotionele berichten voorkomen. We gebruiken we de gegevens om technische fouten te analyseren en corrigeren, om systeemveiligheid en -integriteit te waarborgen, om misbruik en / of ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en, voor niet-persoonlijke gebruiksstatistieken, voor het gebruik op korte termijn van de aangeboden communicatiekanalen De gemaakte verslagen bestaan uit datum, tijd van het bericht, haar afzender en ontvanger, de berichten tekst en de hoeveelheid overgedragen data. Geen enkele medewerker zal berichten van ons lezen zonder uw toestemming. In geval van verdenking van ongepast en / of ongeoorloofd gebruik van de aangeboden communicatiekanalen (bijv. Wanneer de ontvanger ons op de hoogte brengt van een bericht), behouden wij ons het recht voor om: het betroffen spelers acoount, en de door dit account verzonden berichten te onderzoeken en indien nodig, verdere maatregelen te nemen.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform.

Het doel van de verwerking is om een in-game communicatie-oplossing te bieden voor het uitwisselen van berichten tussen de spelers.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO en artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De gegevensinvoer voor communicatiedoeleinden berust op uw toestemming volgens Art. 6 Art. 1 lit, a DSGVO die u geeft door het verzenden van berichten. Het gebruik van de filtersystemen dient om de naleving van de regels voor correcte communicatie te controleren en om de rechten van derden te beschermen. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Het belang om onze klanten te beschermen tegen mogelijke strafbare feiten, zoals B. beledigingen, weegt uiteindelijk zwaarder dan de interesse in onbeperkte anonieme communicatie.

13. Betalingsafwikkeling

Als u een betalingsproces start om premiumvaluta te kopen, moet u verdere gegevens invoeren. Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van het type betaalmethode dat u heeft gekozen. upjers stelt je ook in staat om anonieme betaalmethoden te gebruiken.

Er zijn verschillende diensten voor u beschikbaar voor het verwerken van betalingen, waaruit u kunt kiezen. De samenwerking met derde partijen heeft ook betrekking op betalingsverwerking via externe dienstverleners (PayPal, creditcardmaatschappijen, mobiele netwerkoperatoren, Paysafecard, contante betalingen, directe overboeking, etc.). Deze externe dienstverleners zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taak.
U bent vrij om te beslissen welke betalingsoptie u gebruikt en we verwijzen naar de voorschriften inzake gegevensbescherming en informatie van de betreffende aanbieder.

De betalingsprovider verzamelt op eigen verantwoordelijkheid persoonsgegevens van de klant om de betaling uit te voeren. De betalingsdienstaanbieder antwoordt vervolgens naar upjers, die de succesvolle transactie bevestigt. In de regel ontvangen wij geen persoonlijke transactiegegevens van de betalingsproviders.

We willen er echter op wijzen dat we het IP-adres van de klant opslaan voor een bevestigde betalingstransactie. Het enige doel hiervan is om aan onze belastingverplichtingen te voldoen. Met behulp van het IP-adres kunnen we de plaats van uitvoering voor btw-doeleinden bepalen. De gegevens worden door ons opgeslagen conform de fiscale bewaartermijnen.
Bij wijze van uitzondering worden bij het gebruik van de volgende betaalmethoden reeds andere persoonsgegevens op onze website verzameld:

"Aankoop op maandelijkse factuur"
Als onderdeel van de betalingsverwerking verzamelt upjers persoonlijke gegevens met behulp van een formulier en stuurt deze door naar de betalingsprovider Payolution GmbH en de bank die de opdracht heeft gegeven voor kredietcontroles. Verdere informatie over de gegevensverwerking wordt u als onderdeel van het betalingsproces ter beschikking gesteld in een speciale verklaring inzake gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, die u tijdens het betalingsproces aangeeft.

14. Email / Nieuwsbrieven

E-mails die rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, bijv. B. Contractbevestiging, sturen we naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.
Zonder uw toestemming zullen we u geen e-mails sturen die niet rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, bijv. een nieuwsbrief. We gebruiken een zogenaamde dubbele opt-in-procedure om uw toestemming te verkrijgen.
We sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail als u op een link in onze notificatie-e-mail klikt om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Natuurlijk kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, een link vindt u in elke nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met onze klantenondersteuning via het ondersteuningsformulier of via het e-mailadres support @ upjers.
We werken voor de verzending van onze nieuwsbrief met de serviceprovider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland. We hebben met deze serviceprovider een contract voor contractafhandeling afgesloten in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

De wettelijke basis voor het verzenden van e-mails die rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, is de uitvoering van het contract. De wettelijke basis voor het verzenden van e-mails die niet rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG.

15. Cookies

Onze website maakt gebruik van gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal worden opgeslagen in een map in uw browser. Cookies bevatten informatie over het huidige of laatste bezoek aan de website:

 • Naam van de website.
 • Afloopdatum van de cookies.
 • Elke waarde.

Als cookies geen exacte vervaldatum bevatten, worden ze alleen in de cache opgeslagen en automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit of het apparaat opnieuw opstart. Cookies met een vervaldatum worden ook opgeslagen wanneer u uw browser of het apparaat sluit of opnieuw start. Deze cookies worden pas op de aangegeven datum verwijderd of wanneer u ze handmatig verwijderd.

Op onze webiste gebruiken we de volgende drie soorten cookies:

 • Vereiste cookies (we hebben ze nodig, bijvoorbeeld om de website correct voor u weer te geven en om bepaalde instellingen tussen te bewaren).
 • Functie- en prestatiegerelateerde cookies (deze helpen ons om bijvoorbeeld de technische gegevens van uw bezoek te evalueren en zo foutmeldingen te vermijden). Dergelijke cookies worden gebruikt om ons aanbod te voorzien van extra functies die verder gaan dan wat technisch noodzakelijk is en die de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. Bovendien omvat dit ook eenvoudige trackingpixels, die bepaalde acties op de pagina's in een anonieme vorm statistisch registreren en met name worden gebruikt voor het meten en factureren van reclamecampagnes. We gebruiken geen functiegerelateerde en prestatiegerelateerde cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen of voor reclamedoeleinden.
 • Advertentie- en analysecookies (deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld advertenties voor schoenen worden weergegeven als u eerder naar schoenen hebt gezocht)

U kunt cookies in uw browserinstellingen configureren, blokkeren en verwijderen. Als u alle cookies op onze website verwijdert, kan het zijn dat sommige functies van de website niet correct worden weergegeven. Het Federale kantoor voor informatiebeveiliging biedt nuttige informatie en instructies voor veelgebruikte browsers:https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

De wettelijke basis voor het plaatsen van technisch noodzakelijke cookies is de uitvoering van de contractuele relatie. De wettelijke basis voor het plaatsen van functie- en prestatiegerelateerde cookies is ons gerechtvaardigd belang. Rekening houdend met het lage interventieniveau, overheerst de interesse in het leveren van klantvriendelijke diensten en het werven van nieuwe klanten en is het mogelijk om functie- en prestatiegerelateerde cookies te gebruiken. De wettelijke basis voor het plaatsen van cookies, die worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven, is uw toestemming, die wordt gegeven wanneer u onze website bezoekt als onderdeel van onze cookiebanner of in een andere vorm (bijv. 2-klik-oplossingen). .

16. Youtube

We gebruiken de provider YouTube voor de directe integratie van video's. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited. Gordon House, Barrowstreer,Dublin4 Ireland. Wanneer de ingesloten video's worden afgespeeld, maken ze verbinding met de Google-servers en dienen ze om technische redenen in ieder geval hun IP-adres in. Als je daarnaast ook op jouw account bent ingelogd gebruikt Google de informatie over de gekeken video’s voor je persoonlijke youtube account.. U kunt deze koppeling voorkomen door uit te loggen bij uw Google-gebruikersaccountvoordat u onze website gebruikt.

Beschermingsmaatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform en het bijbehorende Privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/en-US/privacy). Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is onderworpen aan de EU standaardverdragsclausule en daarmee is mogelijke data overdracht in de VS legitiem.

Bovendien nemen we ook YouTube-video's op met geavanceerde privacy-instellingen en een serveroplossing. In eerste instantie ziet de gebruiker alleen een voorbeeldafbeelding die is geladen door een server van upjers. Pas na het indrukken van de afspeelknop wordt het YouTube-iframe geactiveerd en vindt een beperkte gegevensuitwisseling met YouTube plaats.

Het doel van de gegevensoverdracht is om YouTube, een populaire videoservice bij onze gebruikers, te integreren om gemakkelijk toegang te krijgen tot de gepresenteerde video's zonder onze website te verlaten.

De rechtsgrondslag is uw toestemming die u geeft door het activeren van de Youtube player.

17. Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager, een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Met behulp van Google Tag Manager kunnen websitetags via een interface worden beheerd.

Volgens Google is de Google Tag Manager een cookievrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

De wettelijke basis voor het gebruik is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AGV, die kan worden uitgelegd in de context van onze cookie-banner.

18. Goolge Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt de hierboven beschreven advertentie- en analysecookies om onze website te analyseren op uw gebruik. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies over u kunnen worden getrokken. Voor dit doel is Google Analytics op onze website verbeterd met de code "anonymizeIp" om een ??anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Google gebruikt de geanonimiseerde informatie die is verkregen via de cookies, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies worden geweigerd, of u kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en analyseert met behulp van een browserinvoegtoepassing ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) Deze kunt u downloaden en installeren. Als een alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u een Opt-Out-Cookie instellen om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Als beveiligingsmaatregel gebruiken we de anonimiseringsprocedure die door Google wordt aangeboden, waarbij een latere evaluatie van de gegevens niet op basis van u plaatsvindt, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Google en het bijbehorende privacybeleid van toepassing ( http://www.google.com/intl/de-DE/privacy ). We hebben ook een speciale privacyovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van uw gegevens vereist door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield en heeft daarmee een overeenkomstig niveau van gegevensbescherming aangetoond ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

19. Google Ads

We gebruiken "Google Ads", een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google") op onze website.

Als u via een Google-advertentie op onze website komt, slaat Google Ads een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentievertoningen per plaatsing, laatste indruk, opt-out-informatie.
Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonlijke gegevens als onderdeel van Google Ads. We ontvangen alleen anonieme statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door middel van Google Ads. Voor zover wij weten, ontvangt Google van ons de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Maar zelfs als u niet bent aangemeld bij Google, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres verwerkt.

Als beschermingsmaatregel is de dienst standaard gedeactiveerd op onze website en kan deze worden geactiveerd via de cookie-banner. Bovendien zijn de hoge veiligheidsnormen van het Google-platform en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring van Google van toepassing (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy). We hebben ook een speciaal gegevensbeschermingscontract met Google gesloten, dat de bescherming van uw gegevens door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen voorschrijft. Ten slotte onderwierp Google zich aan de EU-standaardverdragsclausule en legitimeerde daarmee een mogelijke gegevensoverdracht naar de VS.

Het doel van het gebruik van Google Ads is om advertentiemateriaal op externe websites te gebruiken om de aandacht te vestigen op ons aanbod en om nieuwe klanten te werven. Met Google Ads kunnen we begrijpen hoe succesvol individuele advertentiemaatregelen zijn en, indien nodig, advertentiecampagnes optimaliseren.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG, die u kunt aangeven in de context van onze cookie-banner.

20. Facebook Pixel

We gebruiken "Facebook Pixel" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met de Facebook-pixel kan worden gecontroleerd of een gebruiker naar onze website is doorgestuurd nadat hij op onze Facebook-advertenties heeft geklikt. Facebook-Pixel maakt onder meer gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw apparaat.

Als u op uw Facebook-gebruikersaccount bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online-aanbod in uw gebruikersaccount genoteerd. De gegevens die over u worden verzameld, zijn anoniem voor ons, dus het stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens kunnen echter door Facebook aan uw gebruikersaccount daar worden gekoppeld. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van gegevens die door Facebook worden verzameld met behulp van Facebook-pixels. Voor zover wij weten, ontvangt Facebook van ons de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als u een Facebook-gebruikersaccount heeft en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en mogelijk andere identificatiefuncties verwerkt.

Als beschermingsmaatregel is de dienst standaard gedeactiveerd op onze website en kan geactiveerd worden via de cookie-banner. Bovendien zijn de hoge veiligheidsnormen van Facebook en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op https://www.facebook.com/about/privacy van toepassing. We hebben ook een speciaal gegevensbeschermingscontract met Facebook gesloten dat de bescherming van uw gegevens door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen voorschrijft. Ten slotte heeft Facebook zich onderworpen aan de standaardverdragsclausule van de EU en zo een mogelijke gegevensoverdracht naar de VS gelegitimeerd.

Het doel van het gebruik van Facebook-pixels is om onze aanbiedingen op de markt te brengen. Het wordt in het bijzonder gebruikt om advertentiecampagnes op Facebook te evalueren, te factureren en te optimaliseren.

De wettelijke basis is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a) AVG, die u kunt aangeven in de context van onze cookie-banner.

21. Promotionele video

In onze aanbiedingen en games hebben we op verschillende plaatsen promotievideo's opgenomen. Onze reclamepartners bieden daar geselecteerde content die we voor hen exploiteren. We willen er graag op wijzen dat ons free2play-systeem ook leeft van onze advertentiepartners en we streven ernaar dit in het belang van onze gebruikers te implementeren. Wanneer u als gebruiker de geleverde webvideo's bekijkt, kunt u premium valuta- of gamefuncties ontvangen. Neem voor verdere vragen contact op met onze klanten support.

We werken samen met de volgende aanbieders:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te regelen en optimaliseren. Aanbieder van Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Deutschland. Extra informatie over de data verwerking vind u onder https://www.smartstream.tv/de/datenschutz .

Als beschermende maatregelen zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en er wordt op gewezen dat het aanbod wordt geleverd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Volgens Smartstream worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. Daarnaast hebben we een contract voor contractafhandeling afgesloten met Smartstream in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

Het doel van het gebruik van Google Analytics is de anonieme analyse van uw gebruiksgedrag op onze websites. De verkregen inzichten helpen ons om ons aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die wort gegeven door het activeren van de video player.

b) adbility

Verder werken we samen met de partner adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Duitsland. adbility maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te controleren en optimaliseren. Extra informatie over de data verstrekking kunt u vinden op https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Als beschermingsmaatregel zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en wordt erop gewezen dat het aanbod wordt verzorgd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Er worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. We hebben ook een overeenkomst gesloten met adbility media GmbH in overeenstemming met artikel 26 AVG, volgens welke zowel wij als adbility verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. U kunt daarom bij ons of adbility terecht met vragen over de gegevensverwerking. U vindt de contactgegevens op https://www.adbility-media.com/kontakt/

Doel van de verwerking is de weergave van advertentiemateriaal om ons free2play-aanbod mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 (1) (a) AVG, die kan worden verklaard door het activeren van de videospeler.

c) advandeo
We werken ook samen met onze partner Ad Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburg, Duitsland (hierna: ATG). ATG gebruikt technologieën om de weergave van advertentiemateriaal voor de gebruiker te controleren en te optimaliseren. U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van ATG hier vinden: http://advandeo.com/privacy-policy/.

Als beschermingsmaatregel zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en wordt erop gewezen dat het aanbod wordt verzorgd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Er worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. We hebben ook een overeenkomst gesloten met ATG in overeenstemming met artikel 26 AVG, volgens welke zowel wij als ATG verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Voor vragen over de gegevensverwerking kunt u daarom contact opnemen met ons en ATG. U vindt de contactgegevens op http://advandeo.com/imprint/

Doel van de verwerking is de weergave van advertentiemateriaal om ons free2play-aanbod mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 (1) (a) AVG, die kan worden verklaard door het activeren van de videospeler.

22. Criteo

Op onze website verzamelt en slaat een technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk pseudonieme informatie op over het surfgedrag van de bezoekers van de website voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden opgeslagen in cookies op de computer van de bezoeker. Op basis van een algoritme analyseert Criteo SA het gepseudonimiseerde geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers). In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze website. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden komt niet voor.

U kunt bezwaar maken tegen de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag op onze websites door hier op Criteo uitschrijven te klikken. Als u zich al hebt afgemeld (opt-out cookie) en u wilt gepersonaliseerde Criteo-banners opnieuw zien, klik dan op (Criteo inschrijven.

Raadpleeg het Datenschutzbestimmungen van Criteo SA voor meer informatie over de gebruikte technologie..

Als beveiligingsmaatregel is de evaluatie van de gegevens niet op uw persoon gebaseerd, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Criteo van toepassing. We hebben ook een overeenkomst gesloten met Criteo in overeenstemming met artikel 26 GDPR, volgens welke zowel wij als Criteo verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun gegevens. U kunt daarom contact met ons opnemen voor vragen over gegevensverwerking en ook voor Criteo. Contactgegevens zijn te vinden op https://www.criteo.com/de/legal

Hat doel van het gebruik van Criteo is om anoniem uw gebruiksgedrag op onze websites te analyseren en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden.

De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die u geeft door het bezoeken van onze websites in de context van onze cookiebanner.

23. Sociale Plug-Ins

We gebruiken de volgende sociale plug-ins op onze website: "Like" knop van Facebook, "Google +1" knop van Google en de Twitter "Tweet".

De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen . Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en data-verwerking, noch de volledige omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en de bewaartermijnen zijn ons bekend. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

De plug-in provider slaat de gegevens over u als gebruikersprofielen en gebruikt voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en een doeltreffende structurering haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Over de plug-ins, bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze service te verbeteren en kan interessante verfraaien dan de gebruikers voor u.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden aan dat u zich regelmatig afmeldt na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen:

Facebook Ireland Limited,4 Grand Canal Square Dublin 2. Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/policy.php )

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House.Barrow St,Dublin 4 Ireland. Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Twitter "International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://twitter.com/privacy .

Beschermende maatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform van Facebook en Twitter en het bijbehorende privacybeleid van de platforms (zie hierboven). De diensten zijn onderworpen aan de standaard contractbepalingen van de EU en hebben daarmee een mogelijke overdracht van gegevens naar de VS gelegitimeerd. We verzamelen geen persoonlijke gegevens door middel van sociale plug-ins of het gebruik ervan. Om te voorkomen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker naar de serviceproviders in de VS worden overgedragen, gebruiken we de zogenaamde Shariff-oplossing. Deze oplossing zorgt ervoor dat er aanvankelijk geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de afzonderlijke sociale plug-ins wanneer u onze website bezoekt. Alleen wanneer u op een van de sociale plug-ins klikt, kunnen gegevens naar de serviceprovider worden verzonden en daar worden opgeslagen. Meer informatie over de Shariff-oplossing is te vinden op de website van de aanbieder: Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Het doel van de gegevensoverdracht is de integratie van de plug-ins die gebruikers kunnen delen en interesses delen met andere gebruikers.

De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die u geeft door het activeren van de sociale plugins.

24. Fanpagina's

upjers exploiteert fanpagina's op verschillende sociale media om informatie te verstrekken over haar aanbod en om met haar klanten te communiceren. Fanpagina's worden onderhouden op de volgende platforms:

a) Facebook, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
b) Instagram, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

c) Youtube, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland; Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

d) Twitter, een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://twitter.com/de/privacy

e) Pinterest, een dienst die wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street
Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

f) Discord, een dienst van Discord Inc., 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, VS; Privacybeleid: https://discord.com/new/privacy

Het platform kan persoonlijke gegevens en website- / gebruiksgegevens verzamelen via fanpagina's. Indien nodig stelt het platform de exploitanten in anonieme vorm statistische gegevens over de bezoekers van de fanpagina's ter beschikking.
Volgens de jurisprudentie zijn het platform en de exploitant van de fansite gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van een fanpagina op het Facebook-platform. Deze relatie is geregeld in een speciale overeenkomst (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Doel van de gegevensverwerking door de platforms zijn marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die mogelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden slaat bijv. Facebook regelmatig cookies op de computers van de gebruikers op, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen.
De platforms geven geen persoonlijke gegevens door aan de exploitanten van fansites. Als aan upjers geanonimiseerde statistieken beschikbaar gesteld worden door een platform, gebruiken we deze alleen om onze fanpagina's klantvriendelijker te maken.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van de fanpagina's is in feite uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a. AVG, die u aan het betreffende platform geeft wanneer u zich registreert. De toestemming kan van het platform worden ingetrokken, bijv. voor Facebook via https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com. Als alternatief kan het gebruik van dergelijke pagina's worden beëindigd.

Uw rechten, in het bijzonder verzoeken om informatie, kunnen het meest effectief worden ingediend bij het respectievelijke platform. Facebook stelt hiervoor een informatieportaal ter beschikking waarmee de door Facebook verzamelde gegevens kunnen worden bekeken en gedownload: https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav. Alleen het platform heeft toegang tot gebruikersgegevens en kan passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

25. Bewering, uitoefening en verdediging van juridische claims

Het kan soms nodig zijn voor ons om persoonlijke informatie en, waar van toepassing, in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonlijke informatie te verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Artikel 9, lid 2, onder f), van de AVG staat dit toe als de verwerking "noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen of als rechtbanken handelen in het kader van hun gerechtelijke activiteit".Dit kan b.v. gebeuren als we juridisch advies nodig hebben met betrekking tot een juridisch proces of wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie in de loop van de juridische procedure te bewaren of vrij te geven.

26. Persoonlijke data van kinderen

upjers is zich bewust van het belang van veiligheid van kinderen en privacy op internet. Om deze reden en om aan bepaalde wetten te voldoen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke, persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar, en bieden we ook geen inhoud aan voor kinderen onder de 16 jaar

27. Veranderingen van het privacybeleid

upjers behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, maar upjers zal zich altijd houden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. upjers beveelt aan dat je jezelf informeert over het huidige privacybeleid telkens wanneer je de website en de spellen bezoekt.

Status van de gegevensbeschermingsverklaring: mei 2018